Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Zarządzenie Nr 33/2018
Wójt Gminy Pokój
z dnia 21 września 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

    Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz załącznika do uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr 11, poz. 119) zarządzam, co następuje:

§1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

§2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 21 września 2018 r. do 28 września 2018 r.

§3

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój, na stronie internetowej Gminy Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój, treści projektu uchwały, o której mowa w §3.

§5

    1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w §3.
    2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Pokój.

§6

Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, należy składać do Urzędu Gminy Pokój lub przekazać drogą elektroniczną na adres e.kuklok@gminapokoj.pl w terminie określonym w §2.

§7

Formularze anonimowe lub te, które nie będą zawierać uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§8

Za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii odpowiedzialna jest Elżbieta Kuklok z Referatu Organizacyjnego.

§9

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Sekretarz Gminy.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 21-09-2018 15:31

Przewiń do góry