RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Akademia ruchu dla każdego


logotypy.jpeg

 

Zadanie pt. „ Akademia ruchu dla każdego” realizowane w ramach projektu grantowego Oferty spędzania wolnego czasu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nazwa Projektu/operacji: Akademia ruchu dla każdego

 

Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8, realizuje projekt „Akademia Ruchu Dla Każdego”dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.W ramach projektu realizowane są zajęcia kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych w tym spotkania sportowe rożnego rodzaju (aerobik, zumba, joga) oraz zajęcia animacyjno- ruchowe dla dzieci oraz warsztaty manualne z Robotyki.

 

Realizacja projektu: 04.2018-09.2018

 

Cel zadania: Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu ukierunkowanej na innowacje w tym promocje oraz zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego stylu życia.

 

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:Liczba ofert spędzania wolnego czasu:1 ; Liczba seniorów lub dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu:5; Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestniczących w rożnych formach spędzania wolnego czasu :10; Liczba osób uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu związanych z aktywnością fizyczną:15

 

 

Wartość dofinansowania : 9729,84zł