RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Spotkania z animacją na Stobrawskim Zielonym Szlaku

                                                    

Projekt pt. „ Spotkania z animacją na Stobrawskim Zielonym Szlaku” realizowane w ramach projektu grantowego Oferty spędzania wolnego czasu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa Projektu/operacji: Spotkania z animacją na Stobrawskim Zielonym Szlaku”

Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8, realizuje projekt „Wiejska Akademia umiejętności na Stobrawskim Zielonym Szlaku” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu odbywać się będą zajęcia animacyjne podczas wakacji. Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży i dorosłych. Zajęcia mają na celu realizację spotkań międzypokoleniowych.

Realizacja projektu: 06.2018-08.2018

Cel zadania: Realizacja stacjonarnej, wieloaspektowej animacji czasu wolnego oraz aktywizacja i integracja osób w różnym wieku w tym zagrożonych wykluczeniem.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba ofert spędzania wolnego czasu:1;Liczba seniorów lub dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu:5; Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu:10; liczba osób uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu związanych z aktywnością fizyczną-10

Wartość dofinansowania: 9558,00 zł.

 


Zapytanie Ofertowe

na realizację

Wakacyjnych Międzypokoleniowych Spotkań Animacyjnych 

 

Zapytanie ofertowe: DOCAnimator zajęcia międzypokoleniowe Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Pokój.doc (79,00KB)
 

Wzór formularza:DOCFormularz ofertowy wzór.doc (73,00KB)
 

Wzór umowy:DOCUmowa.doc (83,00KB)
 


Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja:DOCInformacja z otwarcia ofert.doc (71,50KB)
 


Rekrutacja uczestników do projektu

Informacja o rekrutacji:DOCXInformacja o rekrutacji do projektu.docx (92,18KB)

Regulamin rekrutacji:DOCRegulamin rekrutacji.doc (70,00KB)

Dokumenty wymagane do złożenia w celach rekrutacyjnych: