RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH

URZĄD GMINY POKÓJ INFORMUJE, ŻE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ NALEŻY ZGŁASZAĆ PISEMNIE NA ADRES:

URZĄD GMINY POKÓJ
ul. SIENKIEWICZA 8
46-034 POKÓJ

    Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U.  2017 r. poz.1295 ze zm.) art. 46 ustawy Prawo Łowieckie dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do rekompensaty strat powstałych min w wyniku szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Obowiązki właściciela lub posiadacza gruntu / poszkodowanego:

  1. Zgłasza szkodę w terminie 3 dni od jej powstania lub od dnia powzięcia wiedzy o szkodzie w formie pisemnej w sekretariacie  Urzędu Gminy w Pokój.
  2. Uczestniczy w oględzinach i ostatecznym szacowaniu osobiście lub wyznacza swego pełnomocnika udzielając mu pełnomocnictwa na piśmie.
  3. Oględzin i szacowania ostatecznego dokonują przedstawiciel urzędu gminy, przedstawiciel zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz osoba poszkodowana poszkodowana jak również na żądanie jednej ze stron przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolnej.

W załączeniu wniosek o zgłoszeniu szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych wyrządzonej przez zwierzynę łowną.