RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY POKÓJ - 28.03.2018 r. GODZ.15.00

Pokój, dnia 21 marca 2018 r.

OR.II.0002.36.2018

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

28  marca 2018 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Analiza stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy
 7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok
 8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 2. podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 3. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Pokoju
 4. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój
 5. zmiany budżetu gminy na 2018 rok
 6. wieloletniej prognozy finansowej
 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

                mgr Jacek Gosławski