RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapytanie ofertowe-przeglądy elektryczne


Pokój, 23 lutego 2018 r.

SG.IV.7020.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: wykonania pięcioletnich przeglądów elektrycznych budynków będących

w zasobie Gminy Pokój według załączonego wykazu.

 

Gmina Pokój zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Pokój według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do oferty, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.1623 z późn. zm.).

1. Przedmiot zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynków będących w zasobie Gminy Pokój według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do oferty i będących własnością Gminy Pokój, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.1623 z późn. zm.).

b) Z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić protokół w wersji papierowej oraz dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów a także wykonać schematy instalacji elektrycznej.

c) wartość końcowa zamówienia będzie obejmować tylko i wyłącznie obiekty wskazane przez Zamawiającego.

2. Termin wykonania zamówienia:

W ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Cena:

Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.

Oferta najkorzystniejsza, która uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:

Najniższa cena

Cena oferowana x 100 = ilość punktów

4. Wymagane dokumenty:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Formularz cenowy oferty.

  2. Kopia aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach.

5. Termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami.

Sposoby składania ofert:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój - sekretariat

3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: b.pyrek@gminapokoj.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 28.02.2018 r.

6. Pozostałe informacje:

  1. Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.

  2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

  3. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego :

Tel. 77 469-30-80, wew. 41, adres e-mail: b.pyrek@gminapokoj.pl

7. Załączniki:

  1. Formularz cenowy oferty

  2. Wzór umowy

  3. Wykaz budynków będących w zasobie Gminy Pokój


DOCzałącznik 1 wzor_oferty elek.doc (18,50KB)
ODTzałącznik 2 wzór umowy elek.odt (23,98KB)
ODTzałącznik 3 wykaz bud przegl elek.odt (21,46KB)

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara ZającSG.IV.7020.2.2018                                                                                                                                      Pokój, 7.03.2018r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dot. zapytania: wykonania pięcioletnich przeglądów elektrycznych budynków będących w zasobie Gminy Pokój

Wójt Gminy Pokój zawiadamia, że jako wykonawcę przedmiotowego zamówienia wybrano:
FUH EL-WORLD Beata Siedlik, Owczary 74, 55-200 Oława, oferujące realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 5 412,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru;
Na podstawie oceny spełnienia warunków zapytania oraz kryterium wyboru oferty - cena oferowana x 100 = ilość punktów, ustalono, iż powyższa oferta odpowiada wszystkim wymaganiom oraz złożone zostały wszelkie niezbędne dokumenty określone w zapytaniu, wobec czego została oceniona jako najkorzystniejsza