RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

odpady

Pokój, 5.02.2018 r.

 

Mieszkańcy Gminy Pokój.

Szanowni Państwo,

 ubolewam nad koniecznością zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na 2018 r. Pragnę Państwa zapewnić, że dokonuję analizy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.  Z tej analizy wynika, że wzrasta ilość odpadów i wysokość opłat związanych z przyjęciem odpadów do zagospodarowania.  W 2017 r. ilość odpadów z gminy Pokój wyniosła 1376 ton, wysokość opłaty obowiązującej w 2017 roku, narzuconej przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gotartowie , dalej RIPOK, za 1 tonę odpadów to 261,36 zł. brutto. W 2018 roku opłata wynosi 286 zł brutto za tonę.
W latach następnych przewidywany jest dalszy znaczny wzrost opłat pobieranych przez RIPOK, w tym za korzystanie ze środowiska. Jako, gmina nie możemy kierować odpadów do innej instalacji RIPOK. Obecna instalacja w Gotartowie jest nam przypisana z mocy prawa. Każdy samochód zwożący odpady z naszej gminy musi je dostarczyć bezpośrednio do Gotartowa, bez możliwości dokonywania przeładunku odpadów po drodze. Gmina Pokój ma zabudowę rozproszoną, a w związku z powyższym, koszty transportu są wyższe niż w jednostkach osadniczych położonych bliżej Gotartowa i o mniej rozproszonej zabudowie. Zgodnie z prawodawstwem krajowym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów pokrywają mieszkańcy. Zważywszy na założenia ustawodawcy system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, a to wiąże się z obowiązkiem ustalania wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców gmin - na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W przepisach art. 6r ust. 2 - 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyspecyfikowanie zostały te koszty, które gmina ma prawo pokrywać z pobranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawodawca zakazał jednocześnie wykorzystywania tych środków na inne cele, niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 1aa). Powyższa teza znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w których przyjmuje się, iż „rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy”. (por.  wyrok WSA w Białymstoku z dnia 6 listopada 2013 roku, sygn. I SA/Bk 127/13, szerzej: M. Kiełbus, Sądy administracyjne mogą kontrolować wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwalają na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów rada gminy zobowiązana jest do zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o ile nie jest możliwe ograniczenie kosztów (np. poprzez zmniejszenie – w granicach określonych przez prawo – częstotliwości odbioru wybranych lub wszystkich frakcji odpadów komunalnych, zmniejszenie kosztów działalności edukacyjno-informacyjnej, ograniczenie ilości PSZOKów czy zakresu ich działalności). Biorąc pod uwagę fakt, że gminy zobligowane są do finansowania systemu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty systemu ponoszone są przez mieszkańców.

W poprzednich latach ograniczono działalność eudkacyjno-informacyjną, koszty administracyjne, funkcjonowania PSZOK-u. Pomimo tych wszystkich zabiegów nie było możliwości innej zbilansowania finansowania systemu, jak podniesienie opłaty o 3 zł, przy jednoczesnej zmianie częstotliwości odbioru odpadów.

Rozważając możliwość wprowadzenia zmian w zakresie częstotliwości odbioru odpadów od mieszkańców, brałam pod uwagę przede wszystkim możliwości prawne zmiany częstotliwości odbioru odpadów, tendencje w zakresie okresowości i ilości powstawania rożnych frakcji odpadów oraz kosztowe. Do tych ostatnich zaliczyć należy: planowany wzrost stawek opłat w Gotartowie, w tym: wzrost opłat za korzystanie ze środowiska, wzrost kosztów transportu odpadów ponoszonych przez firmy odbierające odpady, związany z wykorzystaniem dodatkowych samochodów do odbioru odpadów selektywnie odbieranych, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen za worki foliowe do selektywnej zbiórki. Brałam także pod uwagę zainteresowanie firm zajmujących się usługami związanymi z transportem i zagospodarowaniem odpadów i wysokość proponowanych cen za usługi świadczone w dotychczasowym standardzie. 

W sprawie gospodarki odpadami, przed wprowadzeniem zmian odbyło się spotkanie z radnymi Rady Gminy Pokój, podczas którego analizowano funkcjonowanie systemu.

Główną przesłanką skłaniającą mnie i Radę Gminy Pokój do zmiany częstotliwości odbioru odpadów była cena. 

Należy zauważyć, że zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, określonymi w stanowisku z dnia 10 czerwca 2014 roku wskazano, iż „gmina na etapie planowania powinna zabezpieczyć źródła sfinansowania (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów”. Jednocześnie zdaniem KR RIO w sytuacji, gdy ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zbyt niskim poziomie spowoduje „trwałą nierównowagę” wójt zobowiązany jest „przeprowadzić kalkulację kosztów jednostkowych i zaproponować radzie uchwalenie zmienionej stawki na poziomie zapewniającym zrównoważenie dochodów z wydatkami”.

Biorąc pod uwagę możliwości prawne i nieuchronną konieczność obciążenia mieszkańców znaczącą podwyżką opłaty uznaliśmy, że należy zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że wszystkie wystawiane odpady komunalne będą odbierane 
i podnieść opłatę o 3 zł. 

Pragnę zauważyć, że podobny, jeżeli chodzi o częstotliwość odbioru, system odbioru odpadów komunalnych funkcjonuje od lat w gminach podobnych pod względem liczby mieszkańców, zabudowy do naszej, w gminach ościennych: Świerczów, Domaszowice. Dokonano analizy funkcjonowania systemów ww. gminach. 

Natomiast przy ustalaniu harmonogramu poszczególnych frakcji odpadów bazowano na danych historycznych z systemu. Globalnie, w skali całej gminy Pokój, ograniczenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów ma miejsce w miesiącach ich mniejszej produkcji. 

Jednocześnie informuję, że w przepadku zaistnienia sytuacji, gdy pojemność posiadanego pojemnika na odpady zmieszane okaże się niewystarczająca, to właściciel nieruchomości może zgromadzić „nadmiar odpadów” w czarnym worku, który pozostawiony koło pojemnika właściwego, zostanie odebrany przez firmę dokonującą odbioru odpadów lub zakupić pojemnik 

o pojemności adekwatnej do ilości wytwarzanych odpadów i częstotliwości ich odbioru. W celu likwidacji uciążliwości odorowej można stosować biopreparaty dedykowane do pojemników.

Do przetargu nieograniczonego pn.”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokój-2018 rok” przystąpiły dwa podmioty gospodarcze:

- Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach

    ul. Kosmowskiej 6/94

    42-224 Częstochowa

    cena oferty brutto: 708 000 zł

-  Remondis Opole Sp. z o.o.

    ul. Al. Przyjaźni 9

    45-573 Opole

    cena oferty brutto: 636 336 zł.

Zgodnie ze Specyfikacja Indywidualnych Warunków Zamówienia, zamawiający miał kierować się dwoma kryteriami oceny ofert (1 kryterium cenowe, 2 kryterium pozacenowe):

- kryterium cenowe - 60 %, co odpowiada 60 punktom

- pojazdy z normą minimum euro 5 – 40 % co odpowiada 40 punktom (kryterium dotyczy norm emisji spalin pojazdów używanych przy realizacji zamówienia).

Przedsiębiorca pod nazwą firmy: „Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach” otrzymała łącznie 69,93 punktów: 53,93 punkty za kryterium ceny oraz 16 punktów za kryterium norma minimum euro 5 (firma posiada tylko 2 pojazdy spełniające normę minimum euro 5), natomiast przedsiębiorca pod nazwą „Remondis Opole Sp. z o.o.” otrzymała łącznie 100 punktów: 60 punktów za kryterium ceny oraz 40 punktów za kryterium norma minimum euro 5 ( firma posiada 5 pojazdów, które spełniają normę minimum euro 5).

Kwota przetargowa firmy „Remondis Opole Sp. z o.o.” za okres od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. (20 miesięcy) wynosiła 847 800 zł czyli 42 390 zł za miesiąc, natomiast za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.  wynosi 636 336 zł czyli 53 028 zł za miesiąc. 

Widzę problem związany z faktem, że zmiana harmonogramu może być niekorzystna z różnych względów. Informuję, ze istnieje możliwość zaspokojenia oczekiwań właścicieli nieruchomości niezadowolonych z częstotliwości odbioru odpadów. Od 5 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. będą zamieszczone na stronie internetowej i dostępne w sekretariacie UG Pokój wnioski na dodatkowe wywozy odpadów komunalnych zmieszanych za dodatkową odpłatnością. Po uzyskaniu informacji w zakresie zapotrzebowania, przedstawię Radzie Gminy Pokój propozycję podjęcia uchwały w niniejszej sprawie, tj. określenia m.in. rodzajów dodatkowych usług oraz wysokości cen za te usługi, w wyniku której zaistnieje możliwość zwiększenia częstotliwości wywozu w ramach usług dodatkowych, tym samym uwzględnienia indywidualnych terminów wywozu odpadów. Jednak, w tym wypadku koszty związane z realizacją usług i funkcjonowania dodatkowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów obciążać będą właściciela nieruchomości, który zamówi usługi dodatkowe. Reasumując, jeżeli zaproponowane opłaty, które zostaną ustalone na poziomie zbilansowania kosztów systemu dodatkowych usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, będą możliwe do zaakceptowania przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości, to przedstawię Radzie Gminy Pokój ww. projekt uchwały do podjęcia.

 

Z poważaniem

 

Barbara Zając  

    /-/           

Wójt Gminy Pokój