Park w Pokoju
GALERIA

Zarządzenie nr 11/2018

Wójta Gminy Pokój

z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju

Na podstawie art.63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.) oraz §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju.

§2

Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

§4

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój

 

PDFogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju.pdf (206,63KB)
 

 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 14-02-2018 10:08

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 14-02-2018 10:37
Przewiń do góry