Park w Pokoju
GALERIA

ZARZĄDZENIE Nr 45/2017
WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz załącznika do uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r. , Nr 11, poz. 119)  zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 14 listopada 2017 r. do 21 listopada  2017 r.

§ 3

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój,  na  stronie  internetowej  Gminy Pokój  oraz  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy treści projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 5

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Pokój.

§ 6

Opinie  i  uwagi  wnoszone  pisemnie na „Formularzu konsultacji”  stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,  należy  składać  do  Urzędu  Gminy Pokój lub  przekazać  drogą  elektroniczną  na  adres  e.kuklok@gminapokoj.pl w  terminie określonym w § 2.

§ 7

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8

Za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii odpowiedzialna jest Elżbieta Kuklok z Referatu Organizacyjnego.

§ 9

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni  Sekretarz Gminy.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 13-11-2017 15:25

Przewiń do góry