Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA


Gmina Pokój                                                                                             Pokój, 25.09.2017 r.

ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

Dotyczy:
Zapytanie ofertowe na druk i dostawę kalendarza wieloplanszowego na 2018 r.

Proszę o wycenę, wg następującej specyfikacji

Techniczna:

Publikacja typu kalendarz 13 planszowy

Format A3

Kreda 150

kolor + spirala

nakład 1 300 szt.
z wykorzystaniem własnych zdjęć

Nadruk dni tygodnia w j. polskim, niemieckim i angielskim z początkiem tygodnia
w poniedziałek, wyróżnione weekendy i święta, podane imieniny

Dodatkowe:

Ostatnia kartka dłuższa o około 5 – 8 cm, miejsce na logo firm – sponsorów publikacji.

W ofercie proszę podać cenę za całość (brutto) i w przeliczeniu na 1 szt.

Termin wykonania z dostawą do Gminy Pokój najpóźniej do 15.12.2017 r.

Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa:  2 października 2017 r. o godz. 15.00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty można składać :
1) listownie na adres: Gmina Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe – kalendarz  2018”
2) osobiście Gmina Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój biuro nr 20 z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe – kalendarz  2018 ”
3) e-mail: ug@gminapokoj.pl
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub telefoniczną) oferenci, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby / osób sporządzających ofertę.
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

Barbara Zając

(-)

Wójt gminy Pokój

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                 Pokój,11.10.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma

                     OFFSETdruk i Media Sp. z o.o.
                       ul. Frysztacka 48
                        43-400 Cieszyn

i zamawiający zamierza zawrzeć z tą firmą umowę na wykonanie zamówienia

 

 

                                                                                                                                              Barbara Zając

                                                                                                                                         wójt gminy Pokój

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 25-09-2017 23:15

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 11-10-2017 23:49
Przewiń do góry