Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

INFORMACJA

Lista osób zakwalifikowanych do II ustnego przetargu ograniczonego dla rolników indywidualnych na nabycie prawa własności działki: 210 k.m. 2, obręb Fałkowice o pow. 0,4100 ha, KW OP1U/00067054/0  położonej w Fałkowicach.

W dniu 23.02.2018 r. w siedzibie Gminy Pokój komisja przetargowa na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. - w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na życie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 poz 518, z późn. zm.) po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, zakwalifikowała do wzięcia udziału w przetargu Pana Waldemara Cieplika zam. ul. Nowy Świat 15, 46-034 Pokój.    

W/w osoba spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

Przetarg odbędzie się 26.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Narad o godz. 9.30


INFORMACJA

Lista osób zakwalifikowanych do II ustnego przetargu ograniczonego dla rolników indywidualnych na nabycie prawa własności działki: 209 k.m. 2, obręb Fałkowice o pow. 0,3700 ha, KW OP1U/00071420/8 ,  położonej w Fałkowicach.

W dniu 23.02.2018 r. w siedzibie Gminy Pokój komisja przetargowa na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. - w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na życie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 poz 518, z późn. zm.) po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, zakwalifikowała do wzięcia udziału w przetargu Pana Waldemara Cieplika zam. ul. Nowy Świat 15, 46-034 Pokój.    

W/w osoba spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

Przetarg odbędzie się 26.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Narad o godz. 9.15


INFORMACJA

Lista osób zakwalifikowanych do II ustnego przetargu ograniczonego dla rolników indywidualnych na nabycie prawa własności działki: nr 208 k.m. 2, obręb Fałkowice o pow. 0,3900 ha,  położonej w Fałkowicach.

W dniu 23.02.2018 r. w siedzibie Gminy Pokój komisja przetargowa na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. - w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 poz 518, z późn. zm.) po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, zakwalifikowała do wzięcia udziału w przetargu Pana Waldemara Cieplika zam. ul. Nowy Świat 15, 46-034 Pokój.    

W/w osoba spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

Przetarg odbędzie się 26.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Narad o godz. 9.45


Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1509 ),
Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości:
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pokój, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 624 ),  chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

1. Działka nr 208 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00071419/8;

a. powierzchnia działki 0,3900 ha; w tym klasy gruntu: sady S-PSV -0,18 ha, grunty rolne zabudowane B-RVI-0,21 ha

b. niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, kształt działki przypomina trapez prostokątny. Sieci infrastruktury technicznej znajdują się na południe od w/w działki. Od strony północnej i zachodniej działka przylega do terenów uprawianych rolniczo. Od strony wschodniej do drogi gruntowej, za którą znajdują się tereny uprawiane rolniczo. Od południa z działką sąsiadują niezagospodarowane tereny zielone. Na działce znajduje się roślinność trawiasta oraz pojedyncze drzewa. Teren działki jest płaski, nieogrodzony. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);

d. cena działki 31 161 zł (zwolniona z podatku VAT);

e. nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
f. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego „za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo”.

g. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi  6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

2. Działka nr 209 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00071420/8;

a. powierzchnia działki 0,3700 ha, w tym grunty rolne zabudowane B-RVI

b. niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, kształt działki przypomina prostokąt. Sieci infrastruktury technicznej znajdują się na południe od w/w działki. Od zachodniej strony działka przylega do terenów uprawianych rolniczo. Od strony północnej i południowej z działką sąsiadują niezagospodarowane tereny zielone. Od strony wschodniej do drogi gruntowej, za którą znajdują się tereny uprawiane rolniczo. Na działce znajduje się roślinność trawiasta oraz pojedyncze drzewa. Teren działki jest płaski, nieogrodzony. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą NR XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);

d. cena działki 29 563 zł (zwolniona z podatku VAT);

e. nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
f. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego „za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo”.

g. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi  6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

3. Działka nr 210 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00067054/0;

a. powierzchnia działki 0,4100 ha; w tym: grunty orne  RVI-0,28 ha, pastwiska PsV-0,13 ha

b. niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, kształt działki przypomina prostokąt. Sieci infrastruktury technicznej znajdują się na południe od w/w działki. Od strony północnej z działką sąsiadują niezagospodarowane tereny zielone. Od zachodniej strony działka przylega do terenów uprawianych rolniczo. Od strony południowej nieruchomość graniczy z działką zabudowaną (budynki gospodarcze). Od strony wschodniej do drogi gruntowej, za którą znajdują się tereny uprawiane rolniczo. Na działce znajduje się roślinność trawiasta oraz pojedyncze drzewa. Teren działki jest płaski, nieogrodzony. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą NR XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);

d. cena działki 32 759 zł (zwolniona z podatku VAT);


e. nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
f. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego „za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo”.

g. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509) lub roszczenie wynikające z innych ustaw w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

Uwagi:

Wniosek, o którym mowa w pkt „g” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27.10.2017 r., w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
Cena w/w nieruchomości podana w pkt d jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.
Wywieszono na okres 20.09.2017r. - 11.10.2017r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz na www.bip.gminapokoj.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

                                Wójt Gminy Pokój
                                (-)
                                Barbara Zając

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 20-09-2017 10:27

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 23-02-2018 15:20
Przewiń do góry