Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Pokoju

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

inspektora ds. świadczeń rodzinnych

 

 1. Adres Jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju

ul. Sienkiewicza 5

46-034 Pokój

 1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

 1. Wykształcenie: wykształcenie wyższe

 1. Główne obowiązki:

 • Wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji w celu uzyskania kompletnej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku.

 • Przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,

 • Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych .

 • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń rodzinnych .

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 • Ustalanie harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat.

 • Terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji świadczeń rodzinnych , w tym także w wersji elektronicznej.

 • Analizowanie wykorzystanych środków finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych.

 • Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe.

 • Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

 • Prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej w sekcji świadczeń.

 • Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

 • Bieżąca aktualizacja wiedzy, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.

 • Wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zleconych zadań.

 • Wnioskowanie, realizacja i monitoring projektów samorządowych z zakresu zadań jednostki.

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami w zakresie prowadzonych spraw przez jednostkę.

5. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,

 • obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 • staż pracy: min. 2 lata, w tym minimum 6 miesięcy w administracji samorządowej

 • dyspozycyjność (Ze względu na potrzeby urzędu możliwa jest praca w godzinach nadliczbowych)

 • biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,

6. Wymagania dodatkowe:

Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu:

 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

 • ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym akty wykonawcze,

 • ustawy o ochronie danych osobowych,

 • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 • ustawy o samorządzie gminnym,

 • ustawy o pracownikach samorządowych,

 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,

 • umiejętność organizacji pracy własnej,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • łatwość przekazywania informacji,

 • odporność na stres, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość, komunikatywność, wysoka kultura osobista,

 • umiejętność organizowania pracy własnej,

 • zorientowanie na efekty

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,oświadczenie o posiadaniu wiedzy, że te dane są do wglądu i można je uzupełniać i poprawiać.

8.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), brak windy, praca biurowa przy monitorze ekranowym. Oświetlenie stanowiska pracy światłem dziennym i sztucznym.

W miesiącu sierpniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju.

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. świadczeń rodzinnych.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

27 września 2017 r. do godz. 1500. 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z póź.zm.).


Informacja o wynikach naboru

PDFdoc20130522094734.pdf (151,18KB)
 

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 14-09-2017 23:15

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 18-10-2017 23:39
Przewiń do góry