Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Załącznik do zarządzenia nr 31/2017
Wójta Gminy Pokój z dnia 10.07.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO -  dz. nr 1092/191 a.m.1 obręb Pokój i dz. nr 219 a.m. 2 obręb Krogulna

Wójt Gminy Pokój

działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  użytkownika wieczystego

1. Działka nr 1092/191 a.m. 1, obręb Pokój, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/00061734/9, o powierzchni 0,3981 ha.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem piekarni oraz budynkiem pomocniczym, oznaczona jako B-ŁIV. Zabudowania stanowią własność użytkownika wieczystego.Działka ma kształt wieloboku, położona jest blisko ulicy 1-go Maja, podłączona jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej. Znajduje się w kompleksie działek, w którym przeważają działki usługowo mieszkaniowe. Teren, na którym znajduje się działka jest płaski. Powierzchnia zabudowy budynku piekarni wynosi 600 m kw. Nieruchomość jest wykorzystywana na potrzeby piekarni, korzystanie zgodne z przeznaczeniem.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój jest to teren zabudowy usługowej oznaczonej jako C-3U.

Cena nieruchomości:
    - wartość prawa własności gruntu wynosi 108.800,73 zł (słownie: sto osiem tysięcy osiemset złotych 73/100)
    - wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 66.368,44 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 44/100)
    - różnica wartości pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego wynosi 42.432,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści dwa złote). Ustalona cena nieruchomości gruntowej nie jest zwiększona o podatki i opłaty, jakie potencjalny nabywca zobowiązany jest zapłacić w związku z jej nabyciem.

Cena sprzedaży nieruchomości płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy.

2. Działka nr 219 a.m. 2 obręb Krogulna, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/00043780/4, o powierzchni 0,1000 ha.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, którego właścicielem jest użytkownik wieczysty, oznaczona jako Bi. Działka ma kształt wieloboku, położona jest przy ulicy Średniej 1, przy wylocie na drogę wojewódzką. Działka znajduje się w środkowej części wsi, od strony północnej do działki przylega droga wojewódzka Opole - Namysłów, od południa z działką sąsiadują tereny zabudowane budynkami jednorodzinnymi wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Od strony zachodniej działka przylega do ulicy Średniej. Teren na którym znajduje się wyceniana działka jest płaski. Na terenie działki od strony ulicy Średniej znajduje się betonowy słup,na którym zawieszona jest napowietrzna sieć energetyczna. Budynek podłączony jest do sieci wodociągowej, napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia oraz napowietrznej sieci telekomunikacyjnej. Budynek podłączony jest do kanalizacji lokalnej – szamba.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium działka oznaczona jest jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności.

Cena nieruchomości:
    - wartość prawa własności gruntu wynosi 22.040.00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści złotych 00/100)
    - wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 13.345,22 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 22/100)
    - różnica pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego 8.695,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100). Ustalona cena nieruchomości gruntowej nie jest zwiększona o podatki i opłaty, jakie potencjalny nabywca zobowiązany jest zapłacić w związku z jej nabyciem.

Cena sprzedaży nieruchomości płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy.

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powyższej ustawy upływa 12 września 2017 r. Po tym terminie na podstawie art. 32 oraz 37 ust. 2 pkt 5 sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

                                Wójt Gminy Pokój
                                  /-/           
                                   Barbara Zając  

 


Pokój, 28 lipca 2017 r.

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 28-07-2017 15:09

Przewiń do góry