RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

GMINA SPÓŁKA WODNA POKÓJ rozpoczyna akcję wysyłkową „Nakazów Płatniczych”

GMINA SPÓŁKA WODNA POKÓJ

Informacja

Spółka , z dniem 1 lipca 2017 r. rozpoczyna akcję wysyłkową „Nakazów Płatniczych
w sprawie wymiaru składki członkowskiej na rzecz GSW z przeznaczeniem  na wykonywanie i konserwacje urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Pokój.

Szanowni Mieszkańcy

Potencjał spółki wprost zależy od liczby jej członków, ponieważ podstawowym źródłem dochodów spółki są składki członkowskie. Wkład własny stanowi również podstawę do ubiegania się dotacje.

Głównym celem działalności spółki wodnej jako organizacji - posiadającej osobowość prawną - jest dbanie o urządzenia melioracyjne znajdujące się na terenie Gminy, w czym mieści się konserwacja rowów, bieżąca naprawa urządzeń melioracyjnych, współpraca z innymi organami dbającymi o funkcjonowanie urządzeń wodnych. Wśród nich jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Brzegu oraz  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kluczborku.

Utrzymywanie urządzeń melioracyjnych należy do ich użytkowników i członków spółki. Spółka zrzesza osoby posiadające urządzenia melioracyjne lub odnoszące korzyści z ich działania, którym zależy na utrzymywaniu urządzeń wodnych w jak najlepszym stanie technicznym. Ponadto, Zarząd spółki prowadzi kontrolę, nadzór i wydaje opinie w sprawach dotyczących: budowy, przebudowy, rozbudowy czy likwidacji urządzeń wodnych. Spółka Wodna wykonuje prace po wpłaceniu składek członkowskich, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie zatrudnia pracowników.

Ostatnie lata pokazały jak ważnym zjawiskiem jest racjonalna gospodarka wodna. Woda lubi płynąć tam gdzie ma swój naturalny bieg, wypływa czasem tam gdzie jej nie chcemy lub się nie spodziewamy. Wiele zasypanych rowów, zdewastowanych studzienek melioracyjnych, źle wykonanych przepustów albo zlikwidowanych ciągów melioracyjnych, pokazało swoje oblicze w latach mokrych. Podtopione posesje, zalane piwnice, zastoiska wodne i woda, która wypływa nie wiadomo skąd. Problem wody opadowej w różnym stopniu dotyka wszystkich mieszkańców Gminy Pokój. Dlatego każdy właściciel nieruchomości będącej w bezpośrednim lub pośrednim zasięgu oddziaływania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. rowów melioracyjnych lub/i urządzeń drenarskich zobligowany jest do uiszczania składki członkowskiej z tytułu usuwania awarii drenowania i konserwacji rowów melioracyjnych na terenie naszej Gminy. Następca prawny członka spółki wodnej wstępuje w jego prawa i obowiązki.

Zgodnie z uchwałą z dnia 5 czerwca 2017 r. Walnego Zgromadzenia  Członków Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju w sprawie  zmiany  składki członkowskiej zmniejszającą dotychczasową na 10 zł od ha fizycznego będącego w posiadaniu członka GSW.

Dokonanie wpłaty na rachunek bankowy (zamieszczony na dokumencie wymiarowym), traktowane jest jako przystąpienie do Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju. Należy szczególnie podkreślić, że osoby nie będące członkami Spółki Wodnej, ale będące w obszarze jej działania oraz odnoszące korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniające się do zanieczyszczania wody, dla której ochrony spółka została utworzona, zobowiązane zostaną do ponoszenia opłaty, na podstawie decyzji Starosty, którą Spółka będzie uzyskiwać corocznie na podstawie art. 171 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. Członkostwo w Spółce Wodnej zapewnia ochronę przed podtopieniami, pomoc w naprawie i konserwacji urządzeń wodnych, doradztwo. Ideą Spółki Wodnej jest uczestnictwo wszystkich mieszkańców jak i przedsiębiorców w ponoszeniu kosztów gospodarowania wodami. Zachęcamy do współdziałania i wstępowania w szeregi spółki, pozwoli to mieć nam - Mieszkańcom realny wpływ na kolejność wykonywanych  inwestycji w następnych  latach  i przyczynić się do rozwiązywania problemów podtopień lub suszy.

Przewodniczący Zarządu GSW w Pokoju

Janusz Orzeszyna