Park w Pokoju
GALERIA


 

Zarządzenie Nr 26/2017

Wójta Gminy Pokój

z dnia 7.06.2017 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pokój na rok szk. 2016/2017

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) § 10 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pokój w roku szk. 2016/2017 w następujących terminach:

 

 

l.p.

Nazwa placówki

Przerwa w pracy

od:

do:

1.

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu (oddział w Lubnowie)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju (3 oddziały)

01.07.2017 r.

31.08.2017 r.

2.

a). Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju

(1 oddział)

b) Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu (oddział w Domaradzu)

a) 01.08.2017 r.

 

b) 01.07.2017 r.

 

 

 

a) 31.08.2017 r.

 

b) 31.07.2017 r.

 

§2

 

1. W okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r. przewiduje się pracę dwóch oddziałów przedszkolnych: jednego oddziału przedszkolnego z liczbą miejsc 25, w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju w okresie od 01.07.2017 r. do 31.07.2017 r. oraz jednego oddziału przedszkolnego w Domaradzu w ramach Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu, w okresie od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r. z liczbą miejsc 25, z maksymalną liczbą godzin pracy- 10, z zastrzeżeniem §2 ust.2.

2. Liczba godzin pracy oddziałów określonych w ust.1 może ulec skróceniu w zależności od zapotrzebowania określonego na podstawie zawartych umów z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka.

 

§3

 

1.Termin rekrutacji do oddziału określonego w §2 ustala się od 5.06.2017 r. do 20.06.2017 r.

2. Termin podpisania umów z rodzicami/ opiekunami prawnymi na świadczenie usług przedszkolnych i wyżywienia ustala się na 23.06.2017 r.

3. Umowy są podpisywane na pełny miesiąc.

4. W przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę miejsc w oddziale decydującym kryterium w naborze jest kryterium pierwsze: dziecko/ dzieci rodziców obojga pracujących. Jeżeli po uwzględnieniu w rekrutacji nadal liczba chętnych przekracza liczbę miejsc decyduje kolejne kryterium: kontynuacja wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.

5. Jeżeli liczba chętnych nie przekracza liczby miejsc w danym  oddziale, to można rekrutować chętnych spoza gminy.

 

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Pokój z 5.06.2017 r.

§5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu.

 

Barbara Zając
/-/

Wójt gminy Pokój

 

 

DOCUmowa - korzystanie z posiłków w czasie wakacji.doc (22,00KB)
DOCUmowa - świadczenie usług przedszkola w czasie wakacji.doc (44,00KB)
DOCWniosek o przyjęcie dziecka na dyżur.doc (37,00KB)

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 05-06-2017 15:48

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 09-06-2017 11:45
Przewiń do góry