RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Pokój oraz powołania komisji d.s. konsultacji dotyczących zmiany nazwy ulicy w Pokoju

ZARZĄDZENIE NR 23/2017
WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Pokój oraz powołania komisji d.s. konsultacji dotyczących zmiany nazwy ulicy w Pokoju

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII  Rady Gminy w Pokoju z dnia 24.04.2006r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pokój (Dz. U. Nr 36 , poz. 1197 z 2006 r.),

Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

§ 1

W związku z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016.744) i ustawową potrzebą zmiany nazewnictwa ulicy, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Pokój w sprawie zmiany nazwy ulicy „Janka Krasickiego” w Pokoju na nową, tj. „ Krasickiego”.

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ustnej poprzez bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami sołectwa Pokój.

§ 3

Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji wyznacza się na dzień 12 czerwca 2017 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój w godzinach od 10:00 do 12:00.

§ 4

Powołuje się komisję do spraw konsultacji w następującym składzie:
1) Joanna Kozan – przewodnicząca,
2) Aleksandra Kołodziejczyk – członek,
3) Magdalena Preuhs – członek.

§ 5

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy na najbliższej sesji oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.