Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Pokój, dnia 16 maja 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Pokój zaprasza do składania ofert na opracowanie programu prac konserwatorskich oraz programu translokacji zabytkowej drewnianej dzwonnicy w Lubnowie wraz z uzyskaniem pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ww. prac i kosztorysem. Dokumentacje należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015, poz. 1789) niezbędnych do ogłoszenia zamówienia publicznego w myśl przepisów Prawo zamówień publicznych.

Oferent składający ofertę, zobowiązany jest do posiadania niezbędnego  doświadczenia, wiedzy i odpowiedniego wykształcenia uprawniającego go do wykonywania przedmiotu zamówienia z niniejszego Zapytania Ofertowego.
 
Oferent, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą i z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie uzyskać w imieniu Zamawiającego Pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na planowane prace.

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia do OWKZ, oferent zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla opracowanego przez siebie Programu Prac Konserwatorskich.
 
Warunkiem zakończenia i końcowego rozliczenia zadania jest odbiór końcowy zrealizowanych prac oraz wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej i złożenie jej do OWKZ.


Informacji na temat wskazań lokalizacyjnych, założeń udziela pracownik Urzędu Gminy Pokój pod nr tel. 77/4693085 wew. 40 lub po przesyłaniu zgłoszenia na e-mail: a.kolodziejczyk@gminapokoj.pl

Zamawiający posiada mapę do celów projektowych.

CPV- 92522200-6

Wymagana liczba kompletnych dokumentacji – 4 egz.

Termin wykonania zadania i złożenia wniosków o udzielenie niezbędnych pozwoleń i zgód – 14 dni od podpisania umowy.

Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

O wyborze oferenta zamawiający powiadomi telefonicznie oraz prześle na wskazany adres e-mail lub nr faksu zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia.

Kryterium wyboru

Przy ocenie ofert decyduje kryterium ceny. Cena najniższa za wykonanie przedmiotu zamówienia jest dla zamawiającego najkorzystniejsza i stanowi jedyne kryterium wyboru oferty.

Miejsce składania ofert: osobiście, faxem, pocztą, na e-mail w formie skanu podpisanej oferty w terminie do 19.05.2017 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Pokój)

Oferty dostarczone po terminie lub w sposób inny niż zalecono powyżej nie będą rozpatrywane.


Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara Zając  

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 16-05-2017 15:32

Przewiń do góry