RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapytanie ofertowe na opracowanie programu prac konserwatorskich programu translokacji zabytkowej dzwonnicy w miejscowości Lubnów wraz z kosztorysem oraz uzyskaniem wymaganych pozwoleń

Pokój, dnia 16 maja 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Pokój zaprasza do składania ofert na opracowanie programu prac konserwatorskich oraz programu translokacji zabytkowej drewnianej dzwonnicy w Lubnowie wraz z uzyskaniem pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ww. prac i kosztorysem. Dokumentacje należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015, poz. 1789) niezbędnych do ogłoszenia zamówienia publicznego w myśl przepisów Prawo zamówień publicznych.

Oferent składający ofertę, zobowiązany jest do posiadania niezbędnego  doświadczenia, wiedzy i odpowiedniego wykształcenia uprawniającego go do wykonywania przedmiotu zamówienia z niniejszego Zapytania Ofertowego.
 
Oferent, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą i z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie uzyskać w imieniu Zamawiającego Pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na planowane prace.

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia do OWKZ, oferent zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla opracowanego przez siebie Programu Prac Konserwatorskich.
 
Warunkiem zakończenia i końcowego rozliczenia zadania jest odbiór końcowy zrealizowanych prac oraz wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej i złożenie jej do OWKZ.


Informacji na temat wskazań lokalizacyjnych, założeń udziela pracownik Urzędu Gminy Pokój pod nr tel. 77/4693085 wew. 40 lub po przesyłaniu zgłoszenia na e-mail: a.kolodziejczyk@gminapokoj.pl

Zamawiający posiada mapę do celów projektowych.

CPV- 92522200-6

Wymagana liczba kompletnych dokumentacji – 4 egz.

Termin wykonania zadania i złożenia wniosków o udzielenie niezbędnych pozwoleń i zgód – 14 dni od podpisania umowy.

Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

O wyborze oferenta zamawiający powiadomi telefonicznie oraz prześle na wskazany adres e-mail lub nr faksu zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia.

Kryterium wyboru

Przy ocenie ofert decyduje kryterium ceny. Cena najniższa za wykonanie przedmiotu zamówienia jest dla zamawiającego najkorzystniejsza i stanowi jedyne kryterium wyboru oferty.

Miejsce składania ofert: osobiście, faxem, pocztą, na e-mail w formie skanu podpisanej oferty w terminie do 19.05.2017 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Pokój)

Oferty dostarczone po terminie lub w sposób inny niż zalecono powyżej nie będą rozpatrywane.


Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara Zając