RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację byłej stołówki zakładowej w Fałkowicach na potrzeby utworzenia inkubatora przetwórstwa rolnego

            Pokój, 19.06.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe


        Wójt Gminy Pokój zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  (zgodnie z   aktualnymi Rozporządzeniami: Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego)
z uzyskaniem wymaganych prawem budowlanym i innymi przepisami niezbędnych zgód, zezwoleń na realizację nw. zadania inwestycyjnego adaptację pomieszczeń po byłej stołówce zakładowej, kuchni  z zapleczem zlokalizowanych w Fałkowicach dz. ew. nr 148/4 obręb Fałkowice
na „ Stobrawskie Centrum Przetwórstwa Lokalnego”
niezbędnych do ogłoszenia zamówienia publicznego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ze wskazaniami lokalizacyjnymi, założeniami i wytycznymi, dokumentacją obiektu można się zapoznać dzwoniąc pod nr 77 4693097 wew. 41 lub przesyłając zgłoszenie na e-maila: sekretarz@gminapokoj.pl.
Zamawiający posiada mapę do celów projektowych.
CPV: 71220000-6 , 71320000-7
Wymagana liczba kompletnych dokumentacji  4 egz.

Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia  wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
 O wyborze oferenta zamawiający powiadomi telefonicznie oraz prześle na adres e-mail lub faxem zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia.

Kryterium wyboru
Przy ocenie ofert decyduje suma punktów za  kryteria ( cena- 30% , termin - 70%).  Oferta z najwyższą punktacją (suma kryterium ceny i terminu)  za wykonanie przedmiotu zamówienia jest dla zamawiającego najkorzystniejsza i stanowi jedyne kryterium wyboru ofert.
Miejsce składania ofert: Osobiście, faxem, pocztą , na e-maila w formie skanu podpisanej oferty:
w terminie do 23.06.2017 r. do godz. 10:00  ( decyduje data wpływu do  Urzędu Gminy Pokój)

Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
biuro nr 11 sekretariat
nr fax 77 469 30 97 wew. 22
e-mail: j.ptaszek@gminapokoj.pl

Oferty dostarczone po terminie lub w sposób inny niż zalecono powyżej nie będą rozpatrywane.

                                                        (-) Barbara Zając
                                                        Wójt Gminy Pokój