Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

 

Pokój, 12.05.2017 r.

 


Zapytanie ofertowe

 

Wójt Gminy Pokój zaprasza do składania ofert na wykonanie projektów budowlanych CPV: 71220000-6 ((zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z póżn. zm.)) z uzyskaniem wymaganych prawem budowlanym zgód, zezwoleń na realizację nw. zadań inwestycyjnych

na potrzeby realizacji małej architektury w miejscach publicznych, dla nieruchomości:

1. Zieleniec dz. Nr 144/16 obręb 812 ( wiata grillowa, plac wyłożony kostką)

2. Pokój, ul. Wolności dz. Nr 311/112, 531/112,566/112 (urządzenia sportowe, ogrodzenie)

3. Ładza, dz. 256 ( siłownia zewnętrzna)

4. Domaradzka Kuźnia 409/2 ( wiata, siłownia zewnętrzna)

5. Domaradz 739 ( siłownia zewnętrzna)

6. Krogulna 143,144 (siłownia zewnętrzna)

7. Kopalina 377/1 (plac zabaw, wiata, siłownia zewnętrzna)

8. Lubnów 137 ( dzwonnica -kapliczka, rejestrowy zabytek ruchomy)

Dla ww. realizacji nie są wymagane pozwolenia na budowę. Dla realizacji (3-8) zamawiający posiada decyzje o warunkach zabudowy natomiast dla (1-2) wskazania lokalizacyjne wynikają z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także mapy do celów projektowych.

Ze wskazaniami lokalizacyjnymi można się zapoznać dzwoniąc pod nr 77 4693097 wew. 41

lub przesyłając zgłoszenie na e-maila: sekretarz@gminapokoj.pl

Wymagana liczba projektów 3 szt.

Termin wykonania 7 dni od podpisania umowy.

Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

O wyborze oferenta zamawiający powiadomi telefonicznie oraz prześle na adres e-mail lub faxem zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia.


Kryterium wyboru

Przy ocenie ofert decyduje kryterium ceny. Cena najniższa za wykonanie przedmiotu zamówienia jest dla zamawiającego najkorzystniejsza i stanowi jedyne kryterium wyboru ofert.

Miejsce składania ofert: Osobiście, faxem, pocztą , na e-maila w formie skanu podpisanej oferty:
w terminie do 19.05.2017 r. do godz. 10:00 ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Pokój)


Urząd Gminy Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

biuro nr 11 sekretariat

nr fax 77 469 30 97 wew. 22

e-mail: ug@gminapokoj.pl


Oferty dostarczone po terminie lub w sposób inny niż zalecono powyżej nie będą rozpatrywane.


(-) Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 13-05-2017 17:15

Przewiń do góry