RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja o gospodarce odpadami w 2017 roku na terenie gminy Pokój

Firmą odbierającą odpady komunalne (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pokój, na podstawie umowy, w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. jest Remondis Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Al. Przyjażni 9 oraz firma Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „Nowista” S.C. Sergiusz Stanek, Grzegorz Wąs z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Armii Krajowej 35 odbierająca przeterminowane leki z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującego się w „Aptece Pod Lipami” w Pokoju przy ul. 1 Maja 38.

Miejscem zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  jest składowisko odpadów w Gotartowie zarządzane przez „EKO-REGION” Sp. z o.o., z siedzibą w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Pokój, mogą oddawać odpady komunalne, za wyjątkiem odpadów zmieszanych, w prowadzonym przez Gminę Pokój, Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zieleńcu (teren byłej stacji uzdatniania wody ) w każdy poniedziałek w godz. 9:00-10:00 po uprzednim powiadomieniu pracownika Urzędu Gminy Pokój, Pana Ryszarda Wilkowskiego. Odpady zielone, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, przyjmowane są w ograniczonej ilości.