RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pokoju (dz. nr 945/245)

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pokoju (dz. nr 945/245)

Pokój, 25.04.2017r.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zmian.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. Poz. 1490)


Wójt Gminy Pokój ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

niewydzielonego udziału wynoszącego ½ części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej numer 945/245 a.m. 1, obręb Pokój, numer Księgi Wieczystej OP1U/00027340/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Powierzchnia udziału Gminy Pokój, przeznaczony do sprzedaży to 0,0715 ha (Powierzchnia całej nieruchomości to 0,1430 ha)

Nieruchomość położona jest w miejscowości Pokój, przy ul. Wojska Polskiego przy budynku o numerze 47. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej niskiego napięcia oraz sieci telekomunikacyjnej znajdujących się na ulicy Wojska Polskiego. Od strony południowej nieruchomość ta przylega do ul. Wojska Polskiego, od strony północnej do nieruchomości przylegają tereny upraw polowych. Od pozostałych stron przylegają tereny, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość ma nieregularny kształt (trapez prostokątny + droga dojazdowa), występuje na niej roślinność trawiasta. Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest płaski, ogrodzony od strony działek nr 546/244; 946/246; 607/272.

Działka przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – C-4MN. Położona jest w granicy strefy „B” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego wsi Pokój z radialnym układem przestrzennym.

Cena wywoławcza ½ udziału prawa nieruchomości – 19.905,50zł

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – brak

Wadium – 10% wartości nieruchomościami

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 1% wartości nieruchomości

Przetarg odbędzie się 30 maja 2017r. o godzinie 10:00 na Sali Narad Urzędu Gminy Pokój, ul.Sienkiewicza8, 46-034 Pokój.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 25 maja 2017 r. w formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nabywca ponosi również koszty dodatkowe w kwocie 492,00 zł tytułem wyceny nieruchomości. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.


Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pokoju oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokoju.

Dalsze informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pokój bądź pod numerem telefonu 77-469-30-85.