Park w Pokoju
GALERIA

Pokój, 20.04.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Pokój biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe wybrał kandydaturę pani A.Hadamik zam. w Pokoju. Kandydatka spełniła wszystkie oczekiwania wykazane w ogłoszeniu o naborze.

Pracodawca zamierza zawrzeć z ww. osobą umowę o pracę od 1.05.2017 r.

Barbara Zając

/-/

Wójt Gminy Pokój

 

 


Pokój, 20.04.2017 r.


W odpowiedzi na ogłoszenie  z dnia 26.03.2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi wpłynęła 6.04.2017 r. jedna oferta od pani A. Hadamik zam. w Pokoju. Oferta spełniła wymogi formalne.

 

Zatwierdzam
Barbara Zając
/-/
Wójt Gminy Pokój

 


WÓJT GMINY POKÓJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA

ds. zarządzania projektami samorządowymi
W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI STRATEGII GMINY

 

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

 

 1. Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie wykształcenia wyższego ekonomiczne

 • doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (środki UE, programy rządowe, granty, itp. ) minimum 4 wnioski, w tym: 3 ze źródeł unijnych,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • umiejętność pracy z wykorzystaniem standardowych aplikacji biurowych, urządzeń oraz umiejętność korzystania z Internetu,

 • znajomość zagadnień z zakresu Unii Europejskiej, pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy krajowych i zagranicznych,

 • znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Pokój

 • znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego,

 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura osobista.

2. Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • prawo jazdy kat. B.

 1. Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopii dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, stosowne pisemne oświadczenia wymienione w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia (dostępne
  w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub na stronie internetowej –
  www.bip.gminapokoj.pl) oraz:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae,

 • kopie posiadanych świadectw pracy,

 • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

 • oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój – www.bip.gminapokoj.pl),

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (środki UE, programy rządowe, granty, itp. ) minimum 4 wnioski, w tym: 3 ze źródeł unijnych tj. kopie formularzy złożonych wniosków z informacjami dotyczącymi danych osoby wskazanej przez wnioskodawcę do kontaktu z donatorem, IZ.

 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, bądź testu, w toku których dokonywana jest ocena kandydatów, będą obowiązywały następujące zagadnienia:

 • znajomość zagadnień z zakresu Unii Europejskiej, pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy krajowych i zagranicznych,

 • znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Pokój

 • znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego,

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

 • znajomość obsługi standardowych aplikacji biurowych, urządzeń oraz umiejętność korzystania z Internetu,

 • dodatkowo sprawdzane będą: kreatywność, praca w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura osobista.

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,

 • miejsce pracy – Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

 • praca w budynku i w terenie,

 • praca przy komputerze,

 • bezpieczne warunki pracy.

 1. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku pracy:

 • tworzenie i ewaluacja dokumentów strategicznych, w tym m.in. Strategii Rozwoju Gminy oraz jej aktualizowanie,

 • podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem, rozliczaniem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych,

 • inicjowanie i opracowywanie projektów mających pozytywny wpływ na rozwój gminy, ich realizacja oraz monitoring,

 • opracowywanie raportów, analiz i informacji zbiorowych o stanie i kierunkach rozwoju gminy.

 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych

 • współpraca ze sołectwami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami, instytucjami kultury i jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych i ich prawidłowej realizacji.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, sekretariat lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Planowania i Realizacji Strategii i Rozwoju Gminy” w terminie do 6 kwietnia 2017 r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu do Urzędu).

 2. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 3. Dokumenty aplikacyjne złożone na powyższy nabór można odebrać w pok. 11
  po zakończeniu procedury naboru do 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.

 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w miesiącu lutym wyniósł mniej niż 6 %.

 

 

/-/ Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 26-03-2017 22:30

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 20-04-2017 22:32
Przewiń do góry