RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja dotycząca zakazu usuwania zadrzewień na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach

Informacja dotycząca zakazu usuwania zadrzewień
na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy
o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2249).

Rozporządzenie Nr 0151/P/19/06 wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Strobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1136) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o ochronie przyrody wprowadziło na obszarze parku zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. Zgodnie z zapisami ustawy zakaz ten nie dotyczy m.in. wykonywania zadań wynikających z planu ochrony parku krajobrazowego. Plan ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego został ustanowiony na lata 2007 - 2027 rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 4, poz. 76).

Przepisy stanowiące podstawę wprowadzenia wyżej wskazanego zakazu nie uległy zmianie w wyniku nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r., tym samym wprowadzone zakazy pozostają w mocy w takim zakresie, w jakim zostały wprowadzone przez właściwe organy, w tym przypadku - Wojewodę Opolskiego.

Nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. dokonano natomiast rozszerzenia określonego w art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody katalogu drzew i krzewów, do usunięcia których nie jest wymagane zezwolenie. Katalog rozszerzono o drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (art. 83f ust. 1 pkt 3a i 3b).

Analiza systemowa tekstu ustawy (opierająca się na założeniu, że system prawa jest niesprzeczny i zupełny, zakazująca interpretowania przepisów w sposób doprowadzający do powstawania luk czy sprzeczności między przepisami) prowadzi do wniosku, że zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawarte w art. 83f ust. 1 pkt 3a i 3b ww. ustawy ma zastosowanie w sytuacjach, gdy nie obowiązują zakazy likwidowania zadrzewień wprowadzone na obszarach objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody. Gdy zakazy obowiązują, usuwanie - mimo braku wymogu uzyskania zezwolenia - jest zabronione. Taką samą interpretację nowych przepisów przedstawiło na swojej stronie internetowej Ministerstwo Środowiska:

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/usuwanie-drzew-i-krzewow-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Jeśli chodzi o stosowanie art. 83f ust. la ustawy o ochronie przyrody przyjąć należy, że z pkt 5 lit. a tego przepisu wynika, iż rada gminy rozszerzając ustawowy katalog drzew i krzewów, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie, winna wziąć pod uwagę zakaz dotyczący usuwania zadrzewień jaki obowiązuje na terenie parku krajobrazowego.

W związku z tym zakazem organem właściwym do wydania zezwolenia na wycinkę zadrzewień na terenie parku krajobrazowego jest w dalszym ciągu wójt, burmistrz lub prezydent miasta ze względu na właściwość miejscową organu. Zatem w przypadku zamiaru usunięcia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego urząd gminy może wystąpić do parku z prośbą o opinię, czy w przypadku danej wycinki mają zastosowanie odstępstwa od zakazu.