Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Zarządzenie nr 11/2017
Wójta Gminy Pokój
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Pokój w 2017 r.


    Na podstawie art.30 ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 5 ust.4 pkt 1 i art.15 ust.2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z poźn.zm.) zarządzam, co następuje:

§1

  1. Przyznać dotację w wysokości 5 000 zł Stowarzyszeniu Pokój Organizacji Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój na prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  2. Przyznać dotację w wysokości 60 000 zł Stowarzyszeniu Pokój Organizacji Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
  3. Przyznać dotację w wysokości 25 000 zł Stowarzyszeniu Pokój Organizacji Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy.
  4. Przyznać dotację w wysokości 5 000 zł Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Zieleniec z siedzibą w Zieleńcu 99 II 46-034 Pokój  na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy.
  5. Przyznać dotację w wysokości 5 000 zł Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Kopalina z siedzibą w Kopalinie ul. Opolska 2B 46-034 Pokój  na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy.

§2

Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając   

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 23-02-2017 15:21

Przewiń do góry