RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Domaradz, gm. Pokój

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

1. Działka nr 754/1 k.m. 3, obręb Domaradz, miejscowość Domaradz, ZD 3053, działka bez obciążeń

a. powierzchnia działki 0,0100 ha;

b. działka niezabudowana o kształcie trapezu prostokątnego, położona w północnej części wsi Domaradz,  w północnej części gminy, ok. 6 km na północ od Pokoju, nieruchomość znajduje się przy drodze gminnej publicznej, przy budynku nr 59, nieruchomość ta nie jest podłączona do żadnej sieci infrastruktury technicznej, istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia oraz napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, od strony południowej, wschodniej i zachodniej działka przylega do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, od strony północnej do działki przylega droga asfaltowa; oznaczenie klasoużytku – RIVa; nieruchomość nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. Poz. 1446 z późn. zmian.); nieruchomość położona jest na obszarze chronionego krajobrazu wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.U. Woj. Opolskiego z 2016r. poz. 2017)

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);

d. cena działki 1 205,00 zł (zwolniona z podatku VAT);

e. sprzedaż w formie – przetarg nieograniczony

f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 10 lutego 2017r.

 

Uwagi:

  • Wniosek, o którym mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
  • Cena w/w nieruchomości podana w pkt d jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca
  • Wywieszono na okres od 27.12.2016r. do 20.01.2017r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój, umieszczono na www.gminapokoj.pl, stronie BIP urzędu bip.gminapokoj.pl
  • Szczegółowych informacji udziela Joanna Kozan tel. 774693085 wew. 41.

Baner Gospodarka Odpadami w Gminie Pokój

Baner-Gmina-Pokoj-Poprawny.png

logo_weber_2013_małe.jpeg

Bioróżnorodne opolskie.jpeg

Link do podstrony Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Link do podstrony Opolska Karta Rodziny i Seniora na stronie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim ssd.opolskie.pl

baner_eUrzad.jpeg

baner_inwestycje.jpeg