Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Zarządzenie Nr 53/2016
Wójta Gminy Pokój
z dnia 22 grudnia 2016 r.

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2017 roku i pracy komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, promocji gminy oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

§2

Ogłoszenie konkursu ofert stanowi Załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§3

Przyjmuje się "Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Pokój na rok 2017 i pracy komisji konkursowej" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
w następującym składzie:

Elżbieta Kuklok - Przewodnicząca Komisji
Patryk Bieniek- Zastępca Przewodniczącej Komisji
Krystyna Łakoma– Członek Komisji

§5

Obsługę Komisji Konkursowej oraz niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym zapewnia organizator - Wójt Gminy Pokój.

§6

Po przedstawieniu organizatorowi wyników konkursu wraz z dokumentacja, Komisja konkursowa kończy działalność i ulega rozwiązaniu.

§7

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Barbara Zając   
/-/             
Wójt Gminy Pokój


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 53/2016
Wójta Gminy Pokój
z dnia 22 grudnia 2016 r.


Wójt Gminy Pokój

ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe
 i inne uprawnione podmioty zadań  z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym, promocji gminy oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 1. Wysokość środków finansowych na rok 2017, w tym:
  1. na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 5 000 zł,
  2. na promocję gminy -  35 000 zł,
  3. 3. na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 60 000    zł.
 2. Warunki przyznania dotacji:
  Podmiot składający ofertę posiada własną kadrę do realizacji zadania, zobowiązuje się do prowadzenia i wyodrębniania ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 3. Termin i warunki realizacji zadania.
  Termin: od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2017 r.
  Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Pokój
  Miejsce realizacji zadania: teren i poza Gminą Pokój
 4. Termin składania ofert.
  Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia konkursu do godziny 15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Pokój (potwierdzona pieczęć wpływu).
 5. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.
  1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  2. Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania,
  3. Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań odpowiadających zakresowi tematycznemu.
  4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
  5. Konkurs może być rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
  6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 21 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.
  7. wyborze realizatora zadania podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.
  8. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określa umowa zawarta pomiędzy  Wójtem Gminy Pokój a podmiotem.
 6. Sposób i miejsce złożenia oferty.
  Oferty przesłane faxem bądź e-mailem nie będą rozpatrywane. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300). Wypełnione i podpisane oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój,

 
Ogłoszenie o konkursie ofert i Regulaminie konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój, na stronie internetowej: www.gminapokoj.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8


DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53.2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 22 grudnia 2016 r..doc (78,50KB)

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 22-12-2016 15:28

Przewiń do góry