Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Rejon 1.jpeg


Rejon 2.jpeg


Rejon 3.jpeg


Rejon 4.jpeg


ELEKTROŚMIECI

Elektrośmieci (czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom, odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji. Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów.

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, ponieważ grozi za to kara grzywny nawet do 5 000 złotych! O zakazie wyrzucania elektrośmieci do śmietnika informuje znak przekreślonego kontenera, umieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

nie wrzucać do kosza z odpadami komunalnymi.jpeg

Odebrane elektrośmieci trafią do zakładu przetwarzania, gdzie nastąpi bezpieczny demontaż sprzętu. Pozyskane w ten sposób materiały można wykorzystać ponownie do produkcji nowych urządzeń.

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje tj. rtęć, brom, kadm, PCB, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego, przenikają do gleby. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie. Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do wyspecjalizowanych podmiotów posiadających stosowne zezwolenia, dzięki czemu zostaną one oddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.


ODPADY NIEBEZPIECZNE
pochodzenia komunalnego

Do strumienia odpadów komunalnych trafia wiele materiałów związanych z działalnością bytową ludzi, które zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Są to odpady zawierające w swoim składzie substancje toksyczne, palne, wybuchowe, biologicznie  czynne, a także zakażone mikroorganizmami chorobotwórczymi.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy:

 1. Zużyte baterie, akumulatory itp.;
 2. Odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, w tym świetlówki, termometry, przełączniki);
 3. Pozostałości oraz opakowania po farbach i lakierach;
 4. Rozpuszczalniki organiczne;
 5. Odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do wywabiania plam, środki czyszczące;
 6. Środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich;
 7. Środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich;
 8. Zbiorniki po aerozolach, pozostałości domowych środków do dezynfekcji i dezynsekcji;
 9. Odpady zawierające oleje:
  • filtry oleju,
  • czyściwo;
 10. Smary, środki do konserwacji metali itp.;
 11. Odczynniki chemiczne, np. fotograficzne;
 12. Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki;
 13. Skażone opatrunki, strzykawki i inne.

Odpady niebezpieczne pochodzenia komunalnego należy zbierać oddzielnie poza systemem „suche” – „mokre” .

Odpady niebezpieczne pochodzenia komunalnego pochodzące z gospodarstw  domowych przyjmowane są nieodpłatnie. Termin zbiórki podany jest w harmonogramie zbiórki odpadów komunalnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pokój.

Zbiórka przeterminowanych lub częściowo wykorzystanych leków od mieszkańców Gminy Pokój prowadzona jest  również w „Aptece Pod Lipami” w Pokoju, gdzie w widocznym miejscu umieszczony jest specjalnie oznakowany pojemnik.

Wszystkie zebrane w sposób selektywny odpady niebezpieczne pochodzenia komunalnego są przekazywane do instalacji prowadzących procesy  odzysku bądź unieszkodliwienia.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 22-12-2016 10:05

Przewiń do góry