Park w Pokoju
GALERIA

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Działka nr 708/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072802/7;

a. powierzchnia działki 0,0935 ha;

b. działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny na nieruchomości gruntowej podłączony jest do sieci infrastruktury technicznej napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia. Na działce znajduje się studnia z której woda doprowadzana jest do budynku mieszkalnego. Od strony zachodniej nieruchomość graniczy z ulicą. Od strony północnej to teren zabudowy mieszkaniowej. Strona wschodnia i południowa to tereny rolnicze. Działka jest kształtem zbliżona do prostokąta;

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);

d. cena działki 1 564,30 zł (zwolniona z podatku VAT);

e. sprzedaż w formie – bezprzetargowo (sprzedaż obecnemu najemcy)

f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 31 października 2016 r.

Uwagi:

  • Wniosek, o którym mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
  • Cena w/w nieruchomości podana w pkt d jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca
  • Wywieszono na okres 22.09.2016r. - 20.10.2016r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
  • Szczegółowych informacji udziela Joanna Kozan tel. 774693085 wew. 41.
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 21-09-2016 11:41

Przewiń do góry