Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Pokój, 13.08.2016 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ

o ponownym trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778), a także uchwał Rady Gminy Pokój Nr XXXVIII/282/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. i Nr V/49/2015 z dnia 22 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój zawiadamiam o trzecim ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój, w zakresie zmian wynikających ze stanowiska Wojewody Opolskiego od 21 sierpnia 2016 r. do 11 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8 w Pokoju, w sali narad, w dni robocze w godzinach pracy Urzędu, w soboty i niedziele w godzinach od 14.00 do 18.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w części projektu zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8 w Pokoju, o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w części projektu zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pokój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2016 r. Pisma należy kierować na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: ug@gminapokoj.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Pokój/86frc5f0pl/skrytka. Uwagi złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Wójta Gminy Pokój w terminie 21 dni od upływu terminu ich składania.

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając

 

 

Opublikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data publikacji:
 13-08-2016 23:15

Przewiń do góry