Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Pokój, dnia 5 sierpnia 2016 r.

OR.II.0002.20.2016              

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XX sesję Rady Gminy, sesja odbędzie w dniu

11 sierpnia 2016 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zgłoszenia kandydata Gminy Pokój do Powiatowej Rady Rynku Pracy
 2. przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15
 3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój
 4. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój
 5. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. zmiany budżetu gminy na 2016 rok
 7. wieloletniej prognozy finansowej
 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

           mgr Jacek Gosławski

 

 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 08-08-2016 09:54

Przewiń do góry