RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej - wybór partnera

Ogłoszenie o wyborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

W ramach postępowania wyłoniono partnera:

Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
e-mail: stowarzyszeniepokoj@gminapokoj.pl


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Gmina Pokój, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Pokój.

W ramach postępowania przewidziane jest wyłonienia partnerstwa. Organizator naboru zastrzega możliwość odwołania naboru i/lub odstąpienia od nawiązania partnerstwa.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Wyłonienie partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej”

Oferty mogą być dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kurie rana adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Oferty należy składać do dnia 7.07.2016 do godz.15:30 Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Joanna Ptaszek pod tel. nr 77/4693085.