Park w Pokoju
GALERIA

Zgodnie z §2 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym), stawka opłaty abonamentowej to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy. Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić ją przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług, urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków. Do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek VAT.

W praktyce przyjęło się w kosztach odczytu uwzględniać koszt pracy inkasentów, wyposażenia ich w stosowne urządzenia oraz koszty dojazdu do nieruchomości odbiorców usług, koszty biurowe i pocztowe związane z fakturami i ich dostarczeniem odbiorcom usług, legalizacja wodomierza.

Poniżej zestawienie opłat z sąsiednich gmin w 2015 roku

tabela 1.jpeg

W 2016 r. opłata w gminie Pokój pozostaje bez zmian.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 21-03-2016 15:49

Przewiń do góry