Park w Pokoju
GALERIA

Firmą odbierającą odpady komunalne (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pokój, na podstawie umowy, w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. jest Remondis Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Al. Przyjażni 9 oraz firma Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „Nowista” S.C. Sergiusz Stanek, Grzegorz Wąs z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Armii Krajowej 35 odbierająca przeterminowane leki z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującego się w „Aptece Pod Lipami” w Pokoju przy ul. 1 Maja 38.

Miejscem zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  jest składowisko odpadów w Gotartowie zarządzane przez „EKO-REGION” Sp. z o.o., z siedzibą w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Pokój, mogą oddawać odpady komunalne, za wyjątkiem odpadów zmieszanych, w prowadzonym przez Gminę Pokój, Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zieleńcu (teren byłej stacji uzdatniania wody ) w każdy poniedziałek w godz. 900-1000 po uprzednim powiadomieniu pracownika Urzędu Gminy Pokój, Pana Ryszarda Wilkowskiego. Odpady zielone, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, przyjmowane są w ograniczonej ilości.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 22-02-2016 09:38

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 27-06-2016 10:47
Przewiń do góry