RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Działka nr 49/1, k.m.1, obr

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Działka nr 49/1, k.m.1, obręb Zawiść, KW OP1U/00087788/0;

a. Powierzchnia działki 0,1030 ha;

b. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym z podziałem na część mieszkalną oraz jako inny rodzaj budynku. Dodatkowo na działce znajdują się dwa budynki oznaczone jako inne. Stosowane są jako budynki gospodarcze. Budynek mieszkalny jest podłączony do sieci infrastruktury technicznej napowietrznej energetycznej sieci niskiego napięcia. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do budynku. Instalacja elektryczna w budynku ma kilkadziesiąt lat. Od strony południowej nieruchomość graniczy z ulicą. Od strony północnej znajdują się pola uprawne. W odległości ok. 5m na zachód znajduje się stacja transformatorowa. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nieutwardzony, ogrodzony;

c. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności (D);

d. Cena działki – 3 451,50 zł (zwolniona z podatku VAT);

e. Sprzedaż w formie -  bezprzetargowo (sprzedaż obecnemu najemcy);

f. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 24.03.2016 r.

Uwagi:

  • Wniosek, o którym mowa w „pkt f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
  • Cena w/w nieruchomości podana w pkt d jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.
  • Wywieszono na okres 11.02.2016 r. do 03.03.2016 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
  • Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Piekarek tel. /77/46-93-085 wew. 41.