RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

OGŁOSZENIE O VII NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW w Opolu) konkursowego trybu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, Wójt Gminy Pokój ogłasza VII nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 29.02.2016 r. w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,  w sekretariacie (pok. nr 11)

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest lub zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Nie wymagany wkład własny. Dofinansowanie nie obejmuje nowego pokrycia dachowego

UWAGA!

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Pokój o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Pokój nie zostanie zakwalifikowany do realizacji,  zadanie nie będzie realizowane.

Osoba do kontaktu –inspektor ds. ochrony środowiska- Aleksandra Kołodziejczyk pok. 42 – tel. kontakt. 77/ 4693 085 wew. 42

Wniosek i załączniki: