Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

INFORMACJA

o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zawiść

 1. Wójt Gminy Pokój informuje, że unieważnia przetarg, który odbył się w dniu 10 lutego 2016 r. o godzinie 1030 w sali narad Urzędu Gminy Pokój w trybie przetargu nieograniczonego z powodu błędu w opublikowanym ogłoszeniu o przetargu, które zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na stronie internetowej gminy oraz na bip.
 2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek ewidencyjnych nr 49/2, 49/3 k.m. 1 o powierzchni 0,8469 ha. KW nr OP1U/00025575/2 położona w miejscowości Zawiść, przy ul. Odrodzenia Polski za budynkiem mieszkalnym o numerze 25.
 3. W ogłoszeniu Wójta Gminy Pokój o ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności nieruchomości w ust. 4 punkcie 5 zamieszczono błędny zapis: „Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – brak”.
  Zapis ten powinien brzmieć: „Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – ograniczone prawo rzeczowe, prawo użytkowania. Na podstawie zgody zawartej w umowie darowizny z dnia 03.07.1958 r.
 4. Brak informacji o istniejącym obciążeniu i zobowiązaniu jakie ciąży na wspomnianej nieruchomości może mieć istotny wpływ dla osoby, która wylicytowała najwyższą cenę i stała się potencjalnym nabywcą nieruchomości.
 5. Czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną powtórzone w terminie podanym do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Wójt Gminy Pokój, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności wymienionych nieruchomości

1.

 1. Działka numer 559, k.m. 3, obręb Krzywa Góra KW nr OP1U/00087844/1. Powierzchnia 1,7200 ha.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowany grunt rolny położony w miejscowości Krzywa Góra w południowo-wschodniej części wsi. Od strony północnej wyceniana działka sąsiaduje z rzeką Budkowiczanką. Od pozostałych stron nieruchomość graniczy z obszarami rolnymi. Teren na którym znajduje się nieruchomość ma nieregularny kształt i jest płaski. Nieruchomość nie jest wyposażona w żadne urządzenia podnoszące produktywność gruntów rolnych i melioracyjnych.
 3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w studium pod użytki rolne (B).
 4. Cena wywoławcza nieruchomości - 30 201,00 zł (VAT zw.)
 5. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości - brak
 6. Wadium – 1 600,00 zł
 7. Wysokość postąpienia nie mniej niż – 305,00 zł

2.

 1. Działka numer 102/3, k.m. 1, obręb Lubnów, KW nr OP1U/00063756/3. Powierzchnia 0,0767 ha.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Lubnów, przy ul. Wiejskiej, pomiędzy budynkami o numerach 13 i 14. Przez nieruchomość, wzdłuż wschodniej jej granicy przebiega przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego znajdującego się na działce 102/4. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia oraz sieci telekomunikacyjnej. Od strony południowej nieruchomość przylega do ulicy Wiejskiej. Od strony północnej do nieruchomości przylegają tereny upraw polowych. Od pozostałych stron do nieruchomości przylegają tereny, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość kształtem zbliżona do kwadratu, występuje na niej roślinność trawiasta. Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest płaski, nieogrodzony.
 3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D).
 4. Cena wywoławcza nieruchomości - 12 379,00 zł (VAT zw.)
 5. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości - brak
 6. Wadium – 656,00 zł
 7. Wysokość postąpienia nie mniej niż – 125,00 zł

3.

 1. Do sprzedaży przeznaczono niewydzielony udział wynoszący ½ części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej numer 945/245, k.m. 1, obręb Pokój KW nr OP1U/00027340/0. Powierzchnia całej nieruchomości - 0,1430 ha/ udział gminy Pokój - 0,0715 ha.
 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Pokój, przy ul. Wojska Polskiego przy budynku o numerze 47. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej niskiego napięcia oraz sieci telekomunikacyjnej znajdujących się na ulicy Wojska Polskiego. Od strony południowej nieruchomość ta przylega do ul. Wojska Polskiego, od strony północnej do nieruchomości przylegają tereny upraw polowych. Od pozostałych stron przylegają tereny, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość ma nieregularny kształt (trapez prostokątny + droga dojazdowa), występuje na niej roślinność trawiasta. Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest płaski, ogrodzony od strony działek nr 546/244; 946/246; 607/272.
 3. Obszar, na którym znajduje się nieruchomość przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
 4. Cena wywoławcza ½ udziału prawa nieruchomości - 25 000,00 zł (VAT zw.)
 5. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – brak
 6. Wadium – 1 325,00 zł
 7. Wysokość postąpienia nie mniej niż – 252,00 zł

4.

 1. Działki numer 49/2, 49/3, k.m. 1, obręb Zawiść KW nr OP1U/00025575/2. Powierzchnia 0,8469 ha.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek ewidencyjnych nr 49/2, 49/3 położona w miejscowości Zawiść, przy ul. Odrodzenia Polski  za budynkiem mieszkalnym o numerze 25. Nieruchomość od strony północnej sąsiaduje z drogą a od strony południowej sąsiaduje z zabudową mieszkalną jednorodzinną. Od pozostałych stron graniczy z obszarami wykorzystanymi do produkcji rolnej. Nieruchomość ma wydłużony kształt. Nieruchomość nie jest wyposażona w żadne urządzenia podnoszące produktywność gruntów rolnych i melioracyjnych. Wzdłuż zachodniej granicy biegnie napowietrzna linia energetyczna.
 3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w studium na działce nr 49/2 oraz w części na  działce 49/3 przewiduje użytki rolne natomiast pozostała część działki nr 49/2 przeznaczona jest pod rozwój zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności
 4. Cena wywoławcza nieruchomości – 17 663,00 zł (VAT zw.)
 5. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – brak\
 6. Wadium – 936,00 zł
 7. Wysokość postąpienia nie mniej niż – 178,00 zł

5.

 1. Działka numer 505/1, k.m. 2, obręb Domaradz OP1U/00054621/2. Powierzchnia 0,7700 ha.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowany grunt rolny położony w południowej części wsi Jagienna. Od wszystkich stron nieruchomość graniczy z obszarami rolnymi. Nieruchomość ma nieregularny kształt, występuje na niej dzika roślinność trawiasta. Nieruchomość nie jest wyposażona w żadne urządzenia podnoszące produktywność gruntów rolnych i melioracyjnych.
 3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w studium pod użytki rolne (B).
 4. Cena wywoławcza nieruchomości - 11 127,00 zł (VAT zw.)
 5. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – brak
 6. Wadium – 589,00 zł
 7. Wysokość postąpienia nie mniej niż – 112,00 zł

Uwagi, informacje ogólne dla w/w nieruchomości:

 1. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 4 lutego 2016 r. w formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
 2. Termin zagospodarowania nieruchomości – brak.
  W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nabywca ponosi również koszty dodatkowe w kwocie 492,00 zł tytułem wyceny nieruchomości. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
  Dalszych informacji udziela Agnieszka Piekarek tel. /77/ 46-93-085 wew. 41, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
 3. Na w/w nieruchomości przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. na Sali Narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój od godz. 10:00 w kolejności:
  • Działka numer 559, k.m. 3, obręb Krzywa Góra,
  • Działka numer 102/3, k.m. 1, obręb Lubnów,
  • Działka 945/245, k.m. 1, obręb Pokój (udział ½ części w prawie własności),
  • Działki numer 49/2, 49/3, k.m. 1, obręb Zawiść,
  • Działka numer 505/1, k.m. 2, obręb Domaradz.
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 08-01-2016 14:46

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 26-02-2016 12:41
Przewiń do góry