RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja dla podatników - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) wprowadziła zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, które wchodzą
w życie z dniem 01.01.2016 r.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany, które umożliwią Państwu prawidłowe wypełnienie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W podatku od nieruchomości usunięto zapis, że grunty, budynki i budowle znajdujące się w posiadaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia tej działalności gospodarczej ze względów technicznych, opodatkowuje się niższą stawką podatku od nieruchomości (art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l1). Ustawodawca dokonał zmiany tego przepisu oraz dodał art. 2a w myśl którego, do budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania. Zatem niższą stawką opodatkowane będą budynki, budowle lub ich części, w stosunku do których właściwy organ nadzoru budowlanego lub górniczego wyda decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

Zmieniono art. 2 u.p.o.l.1 i według nowego brzmienia, od 1 stycznia 2016 r. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych są wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, gdyż zostały włączone do kategorii użytków rolnych.

Kolejną zmianą jest wyłączenie zasady odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli w częściach ułamkowych współwłaścicieli  garaży wielostanowiskowych w budownictwie wielomieszkaniowym, (art. 3 ust. 4 i dodany ust.4a u.p.o.l.1).

Dokonano zmiany art. 7 ust 1 pkt 5 u.p.o.l1. , na podstawie którego zwolnione będą od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród  dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.

Ograniczono zakres zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów położonych w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody oraz gruntów Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi poprzez dokonanie zmian w art. 7 ust. 1 pkt 8 i 8a u.p.o.l.1.

PODATEK ROLNY

Art. 1 ustawy o podatku rolnym2 otrzymał brzmienie: „Opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza”. Zatem grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych stanowią jedną z kategorii użytków rolnych.

Wprowadzono nowe zasady przeliczania na hektary przeliczeniowe (art. 4 ust. 7 ustawy  o podatku rolnym2)  w ten sposób, że:

 1. grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane – bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego – przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
  a. 1ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, aplią i pstrągiem, grunty rolne zabudowane – 1 ha przeliczeniowy,
  b. 1ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami – 0,20 ha przeliczeniowego,
 2. uchylono w art. 4 ust. 8,
 3. jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie ust. 5-7 ustawy o podatku rolnym2, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

Ograniczono zakres zwolnień w podatku rolnym w ten sposób, że uczelnie oddające grunty zwolnione od podatku w posiadanie innym podmiotom niż uczelnie tracą zwolnienie – art. 12 ust.2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym2. Zniesiono ulgę żołnierską (art. 13a ustawy o podatku rolnym2).

PODATEK LEŚNY

Zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego (50%) dla lasów ochronnych (art.4 pkt 3 ustawy o podatku leśnym3)

Ponadto ustawodawca wprowadził z dniem 01.01.2016 r. następujące zmiany w płatności podatków:

 1. Jeżeli kwota podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności I rat.
 2. Nie doręcza się decyzji i nie pobiera podatku, gdy kwota zobowiązania jest niższa od kosztów przesyłki poleconej (obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł).

Powyższe zmiany wymusiły opracowanie nowych wzorów deklaracji  na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz wzorów informacji o nieruchomościach, o gruntach i lasach.

Rada Gminy Pokój podjęła stosowne uchwały, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego pod następującymi pozycjami:

 1. PDFUchwała Nr XI/109/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf (645,57KB) – Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2669,
 2. PDFUchwała Nr XI/110/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.pdf (726,14KB) – Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2909,
 3. PDFUchwała Nr XI/111/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.pdf (647,72KB) – Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2910.

Wysokość stawek w podatku od nieruchomości na 2016 r. zostały określone w  Uchwale Rady Gminy Pokój Nr XI/107/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego pod poz. 2667.


1 Ustawa z dnia 12 stycznia 19911 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)
2 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.)
3 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym – Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.)