Park w Pokoju
GALERIA

Z dniem 01 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Intencją tej ustawy jest stworzenie ogólnopolskiego sieci punktów umożliwiających dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, która jest świadczona w 1500 miejscach, na terenie całego kraju. Wskazać należy, iż na terenie Powiatu Namysłowskiego działają dwa tego typu punkty. Pierwszy z nich mieści się w Starostwie Powiatowym w Namysłowie. Drugi w budynku Urzędu Gminy Pokój. Jest to, w tym ostatnim wypadku, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez  Powiat w porozumieniu z Gminą. Podkreślić należy, iż omawiana pomoc prawna ma charakter przedsądowy. Chodzi o to by uprawnionym osobom:

 1. Sporządzić projekt pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 2. Udzielić informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach.
 3. Wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego.
 4. Udzielić pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej w pkt 2 i 3, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Za pomoc prawną świadczoną w Pokoju odpowiada organizacja pozarządowa, która wygrała otwarty konkurs ofert – Stowarzyszenie „Porozumienie Namysłowskie”. Wskazana organizacja zaproponowała, aby bezpośrednie świadczenie usług prawnych wykonywali: radca prawny Olga Lewicka-Gawle, radca prawny Jerzy Kopeć, doradca podatkowy Małgorzata Matyja, radca prawny Janusz Szczepański, prawnik Zdzisław Czarnecki.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w Gminie Pokój może dotyczyć uprawnionych mieszkańców całego naszego Powiatu, ale też nie przewiduje się tutaj ograniczenia wobec uprawnionych mieszkańców innych Powiatów.

Katalog osób uprawnionych do tego typu pomocy jest dosyć szeroki, są to osoby:

 1. którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (co należy udokumentować oryginałem lub odpisem stosownej decyzji lub zaświadczenia, które to zaświadczenie należy dostarczyć w razie skorzystania z uprawnień wynikających z art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, chodzi o: świadczenia w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, przyznania biletu kredytowego) lub
 2. które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny ( jej przedłożenie), lub
 3. które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (konieczne jest przedłożenie zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich), lub
 4. które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa (status potwierdzony musi być potwierdzony ważną legitymacją weterana lub weterana poszkodowanego), lub
 5. które nie ukończyły 26 lat (przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość), lub
 6. które ukończyły 65 lat (przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość), lub
 7. które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (niezbędne jest złożenie oświadczenia, że zachodzi  o co najmniej jedną z wymienionych w pkt. 7 okoliczności).

Harmonogram pracy punktu pomocy prawnej, świadczonej w budynku Urzędu Gminy Pokój - sala ślubów, przedstawia się następująco:

Poniedziałek 10.00-14.00
Wtorek 10.00-14.00
Środa 13.00-17.00
Czwartek 14.00-18.00
Piątek 10.00-14.00

Telefon kontaktowy: 77 469 30 85


Nieodpłatna Pomoc Prawna.jpeg


grafika1.jpeg


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia o nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat namysłowski uruchomił dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców uprawnionych do skorzystania z tego przywileju.

Powyższe punkty mieszczą się:

 • w Starostwie Powiatowym w Namysłowie Plac Wolności 12 a pok. 220
 • w Urzędzie Gminy Pokój  ul. Sienkiewicza 8 (sala ślubów)

Harmonogram pracy punktu pomocy prawnej, świadczonej w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, przedstawia się następująco:

Poniedziałek 15.00-19.00
Wtorek 10.00-14.00
Środa 15.00-19.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 10.00-14.00

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 07-01-2016 12:34

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 19-01-2016 11:42
Przewiń do góry