RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w 2016 r.

Wójt Gminy Pokój

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy, działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych i wieku emerytalnym

1. Wysokość środków finansowych na rok 2016, w tym:

 1. na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym -5 000 zł,

 2. na promocję gminy - 35 000 zł,

 3. na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  - 60 000 zł,

2. Warunki przyznania dotacji:

Podmiot składający ofertę posiada własną kadrę do realizacji zadania, zobowiązuje
się do prowadzenia i wyodrębniania ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje umowy.

3. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin: od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2016 r.

Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Pokój

Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Pokój

4. Termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia konkursu do godziny 15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Pokój (potwierdzona pieczęć wpływu).

5. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

 1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,

 2. Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania,

 3. Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu działalności opiekuńczo – wychowawczej lub o zbliżonym charakterze.

 4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
  do zakresu rzeczowego zadania.

 5. Konkurs może być rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

 6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 21 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.

 7. wyborze realizatora zadania podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.

 8. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określa umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Pokój a podmiotem.

 

6. Sposób i miejsce złożenia oferty.

Oferty przesłane faxem bądź e-mailem nie będą rozpatrywane. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25). Wypełnione i podpisane oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

 

Ogłoszenie o konkursie ofert i Regulaminie konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój, na stronie internetowej: www.gminapokoj.pl,
jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8

DOCXlex-dz-u-2011-6-25-wzor-oferty-i-ramowy-wzor-umowy- sprawozdanie.docx (38,98KB)
DOCZarz�dzenie Nr, regulamin.doc (100,00KB)