RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH - WNIOSKI DO 27.07.2015 r.

SG.VIII.0632.13.2015

Pokój, 17.07.2015 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ) zawiadamiam, że Wójt Gminy Pokój wystąpił z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o powołanie komisji do szacowania strat w uprawach rolnych, w związku z powyższym informuję producentów rolnych których uprawy zbóż dotknięte zostały klęską suszy, iż ostateczny termin składania wniosków o szacowanie szkód w w/w uprawach rolnych upływa z dniem 27.07. 2015 r.

Do wniosku producent rolny zobowiązany jest dołączyć potwierdzoną kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2015r. W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia. Komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wojewodę Opolskiego będzie dokonywała szacowania strat w uprawach rolnych.

Producenci rolni proszeni są o niezwłoczne składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do Urzędu Gminy Pokój , pok. nr 11. Druki wniosków, na podstawie których komisja będzie szacowała straty i sporządzała protokoły można odebrać w tutejszym urzędzie pok. nr 11 tel. (077) 774693085 lub wydrukować ze strony internetowej oraz pobrać ze strony internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Protokół z szacowania strat będzie podstawą do ubiegania się o kredyt preferencyjny  ewentualnie inną pomoc, która zostanie zatwierdzona przez Państwo. System monitoringu suszy rolniczej w Polsce prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obwieszczenie wywieszono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój oraz w Sołectwach Gminy Pokój oraz na stronie internetowej www.gminapokoj.pl

Barbara Zając     

/-/ Wójt Gminy Pokój