RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja PSSE dla rolników działających na rynku spożyczwym

Rolnik
jako podmiot działający na rynku spożywczym
= produkcja i sprzedaż żywności

Informacja
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Namysłowie

W rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej „podmiot działający na rynku spożywczym” to każda osoba fizyczna i prawna odpowiedzialna za spełnienie wymagań prawa żywnościowego w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktu w swoim przedsiębiorstwie, zakładzie, lokalu gastronomicznym, gospodarstwie rolnym. Nieważna jest forma własności, ale ważny jest rodzaj prowadzonej działalności.

Zgodnie z przepisami prawa krajowego działalność rolników może być realizowana jako :

  1. produkcja pierwotna,
  2. dostawy bezpośrednie,
  3. gospodarstwa agroturystyczne,
  4. produkcja żywności w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych pochodzących z własnych upraw,
  5. produkcja win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, w ilości mniejszej niż 1 000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina).  

Działalność ta, w związku z polskimi przepisami sanitarnymi wymaga zatwierdzenia i/lub rejestracji. Rejestr taki na terenie powiatu namysłowskiego prowadzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie.

Produkcja pierwotna (podstawowa) oznacza uprawę roślin lub chów i hodowlę zwierząt, w celu pozyskania produktów pierwotnych, obejmuje również łowiectwo, rybołówstwo i zbieranie runa leśnego. Jest to działalność na poziomie gospodarstwa, transport w obrębie gospodarstwa, magazynowanie i postępowanie z produktami w gospodarstwie (bez znaczącej zmiany charakteru) i transport do odbiorcy/zakładu przetwórczego. Powstaje pytanie - Co oznacza zapis „bez znaczącej zmiany ich charakteru”??? Oznacza to np. produkty pakowane, kiszone, suszone, 

Produkty pierwotne to produkty:

  • pochodzenia roślinnego – zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane,
  • pochodzenia zwierzęcego – jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa,
  • zbierane w ich naturalnym środowisku, rosnące w warunkach naturalnych, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, ślimaki, itp.

Dostawy bezpośrednie oznaczają dostawy dokonywane przez producenta (rolnika) małych ilości własnych produktów pochodzących z własnych upraw (nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej), do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego, bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Wielkości obrotu (sprzedaży) w ramach dostaw bezpośrednich nie mogą przekraczać wielkości plonów uzyskiwanych we własnym gospodarstwie (którego są właścicielami lub użytkownikami). Ważnym jest, że dostawy bezpośrednie mogą być realizowane w wyznaczonym punkcie we własnym gospodarstwie, na lokalnym targowisku lub tzw. zakładzie detalicznym (sklep, restauracja, przedszkole, itp.) na terenie swojego województwa lub województw sąsiednich.  

Gospodarstwa agroturystyczne oznacza świadczenie usług noclegowych oraz dodatkowo przygotowywanie posiłków dla gości. Przygotowywanie posiłków to produkcja żywności krótkotrwałej. Gospodarstwo agroturystyczne to działalność noclegowa oraz żywieniowa. Wymagania sanitarne w zakresie higieny żywności dla tego typu obiektów określają przepisy prawne Unii Europejskiej takie same jak dla obiektów ruchomych, tymczasowych, domów mieszkalnych (w których odbywa się produkcja żywności).

Produkcja żywności w warunkach domowych dotyczy przetwarzania płodów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa (warzywa, owoce, zboża).  

W ramach prowadzenia działalności jako gospodarstwo agroturystyczne lub produkcję żywności w warunkach domowych w konsekwencji można  oferować produkty tradycyjne i regionalne. Działalność ta może być realizowana w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego jako Opolska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego „dziedzictwo Kulinarne Opolskie”.

Produkcja win gronowych uzyskanych z własnych winogron oznacza przetwarzanie winogron pochodzących z własnej uprawy. Przy tego typu działalności wymagania sanitarne są takie same jak w gospodarstwa agroturystycznych, produkcji żywności w warunkach domowych. Istnieje jednak w prawie krajowym wiele innych przepisów, które muszą być spełnione, np. akcyzowe, skarbowe, inne,

Wiele informacji dotyczących rolników jako operatorów rynku żywnościowego zawarto w wydawnictwach, broszurkach, wytycznych np.
Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne – przygotowany i promowany przez Opolski Urząd Marszałkowski  
oraz
Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw – przygotowany w formie projektu do konsultacji przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podsumowując Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie przekazuje powyższe informacje celem poinformowania rolników o wymaganiach prawnych w zakresie prowadzonej działalności oraz możliwościach, które stoją przed rolnikami. A więc :

  1. to co już jest wymaga uzyskania wpisu do „Rejestru zakładów, podlegających urzędowej kontroli”, prowadzonego przez PPIS w Namysłowie. Jest to prowadzenie działalności w postaci produkcji pierwotnej, dostaw bezpośrednich, gospodarstw agroturystycznych,
  2. to co może być wymaga uzyskania zatwierdzenia i/lub wpisu do „Rejestru zakładów, podlegających urzędowej kontroli”, prowadzonego przez PPIS w Namysłowie. Jest to prowadzenie działalności w postaci produkcji żywności w warunkach domowych, produkcji win gronowych uzyskanych z własnych winogron.

Jeżeli zostałeś zaciekawiony = przyjdź i dowiedz się.

Opracowała:

Urszula Modrak
Kierownik Oddziału Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku
Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Namysłowie