Park w Pokoju
GALERIA
lewy2.jpeg   prawy2.jpeg

Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
Umowa o dofinansowanie nr 00005-6173-SW080025/11/12 z 26 kwietnia 2012 r.


ZAPYTANIE  OFERTOWE

Gminna Spółka Wodna w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój zaprasza do  złożenia oferty na: ”Odbudowę rowów melioracyjnych  Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju”.

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbudowa rowów melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju.
Zakres planowanych prac (zgodnie z ”przedmiarem robót stanowiącym załącznik”.)

II. Wymagania dotyczące:

2.Składanej oferty:

  • oferta musi być sporządzona w języku polskim na załączonym formularzu oferty,
  • oferta ma być podpisana przez uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy,
  • oferta ma obejmować całość zamówienia. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena  brutto za wykonanie usługi powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia,
  • ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

3.Terminu wykonania zamówienia publicznego: Termin wykonania robót do dnia 22.06.2015 r.

4.Kryteria oceny – 100% cena.

5. Z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę podpisana zostanie umowa.

6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu  wykonywania prac oraz aby uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i  ryzyko wszelkie niezbędne, istotne informacje, które mogą być konieczne dla celów przygotowania oferty i podpisania umowy.

III. Miejsce i termin  złożenia oferty:

1.Ofertę  należy złożyć w siedzibie spółki, pok. nr 31,  w terminie do  dnia  29 maja 2015 r.., godz. 11:00.

 2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29 maja 2015  r. o godz. 11:10 w pokoju nr 31

IV. Udzielanie wyjaśnień:

Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest Krystyna Łakoma - Sekretarz Zarządu

V. Załączniki:
1.Oferta Wykonawcy (formularz) -
DOCOFERTA_WYKONAWCY_formularz.doc (82,00KB)
2.Zakres prac - JPEGZakres_prac_ przedmiar_spółka.jpeg (94,43KB)
 

Pokój, 22.05.2015 r.

Andrzej Pachulski     
Przewodniczący Zarządu

Opublikowano na stronie internetowej www.gminapokoj.pl oraz na tablicy ogłoszeń Spółki 22.05.2015 r.


Pokój, 29.05.2015 r.


Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w odpowedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac związanych z „Odbudową rowów melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju” wpłyneła tylko 1 oferta złożona przez Zakład Komunalny Pokój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.  
Oferta spełniła wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym z 22.05.2015 r.

Dokonano wyboru ww. oferty i z tym wykonawcą zamierzamy podpisać umowę na wykonanie ww. prac.


Andrzej Pachulski     
Przewodniczący Zarzadu

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 22-05-2015 16:28

Przewiń do góry