Park w Pokoju
GALERIA

Wójt Gminy Pokój, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności
do wyżej wymienionych nieruchomości:

Nieruchomość nr 994/191, k.m. 1, obręb Pokój KW OP1U/00071620/0

 • powierzchnia 0,0820 ha – (Bp) przeznaczenie w planie miejscowym jako tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny ulic dojazdowych,
 • nieruchomość gruntowa niezabudowana. Całość ujęta jest w ewidencji jako tereny zurbanizowane niezabudowane (Bp). Działka ma kształt zbliżony do prostokąta.
  Na nieruchomości występuje roślinność trawiasta. Działka jest nieogrodzona.
  W pobliżu działki znajduje się sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, napowietrzna energetycznej sieci niskiego napięcia oraz napowietrzna telefoniczna. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się przepompownia sieci kanalizacji sanitarnej.
  Stan nieruchomości gruntowej należy uznać jako średni.
 • cena wywoławcza – 6 312,00 zł (VAT zw.);
 • obciążenia i zobowiązania nieruchomości – brak;
 • wadium – 1 262,40 zł;
 • wysokość postąpienia nie mniej niż 65,00 zł.

Nieruchomość nr 1/1313, k.m. 1, obręb Pokój, KW OP1U/00083296/6;

 • powierzchnia 0,0031 ha - (Bp) - przeznaczenie w planie miejscowym jako tereny ulic dojazdowych;
 • nieruchomość gruntowa niezabudowana. Całość ujęta jest w ewidencji jako tereny zurbanizowane niezabudowane (Bp). Działka ma nieregularny kształt.
  Na nieruchomości występuje roślinność trawiasta. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, ogrodzony od strony działki 2/1313 (przepompownia).
  W pobliżu działki znajduje się sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, napowietrzna energetycznej sieci niskiego napięcia oraz napowietrzna telefoniczna.
  W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się przepompownia sieci kanalizacji sanitarnej. Stan nieruchomości gruntowej należy uznać jako średni;
 • cena wywoławcza – 62,00 zł (VAT zw.);
 • obciążenia i zobowiązania nieruchomości – brak;
 • wadium – 12,40 zł;
 • wysokość postąpienia nie mniej niż 1,00 zł.

Uwagi, informacje ogólne dla wszystkich w/w działek:

 1. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2015 r. W formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
 2. Termin zagospodarowania nieruchomości – brak. 
  W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nabywca ponosi również koszty dodatkowe w kwocie 369,00 zł tytułem wyceny nieruchomości. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
  Dalszych informacji udziela Agnieszka Piekarek tel. /77/ 46-93-085 wew. 41, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
 3. Na w/w nieruchomości przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. na Sali Narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  o godz. 10:00.

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 17-03-2015 15:15

Przewiń do góry