RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI - działka numer 1/1313

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,

SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Działka numer 1/1313, k.m. 1, z obrębu Pokój, KW OP1U/00083296/6.
  Powierzchnia 0,0031 ha.
 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Całość ujęta jest w ewidencji jako tereny zurbanizowane niezabudowane (Bp). Działka ma nieregularny kształt. Na nieruchomości występuje roślinność trawiasta. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, ogrodzony od strony działki 2/1313 (przepompownia). W pobliżu działki znajduje się sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, napowietrzna energetycznej sieci niskiego napięcia oraz napowietrzna telefoniczna. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się przepompownia sieci kanalizacji sanitarnej. Stan nieruchomości gruntowej należy uznać jako średni.
 3. Oznaczona w planie miejscowym jako tereny ulic dojazdowych.
 4. Cena nieruchomości 62,00 zł (VAT zw.)\
 5. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa 15 marca 2015 r.

Uwagi:

 • Wniosek, o którym mowa w pkt „6” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
 • Cena działki podana w pkt „4” jest ceną wyjściową do przetargu, nie zawiera innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.
 • Wywieszono na okres 02-02-2015 r. do 22-02-2015 r. na tablicy ogłoszeń
  (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
 • Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Piekarek tel. /77/ 46-93-085 (080) wew. 41.