Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Pokój,  dnia 27.01.2015 r.

 

Dotyczy wyboru oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad budową kanalizacji sanitarnej w m. Zieleniec, Pokój.

 

Szanowni Państwo!

W wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę na w/w zadanie informujemy, iż wybrana została oferta Pana Kazimierza Piróga – Projektowanie, Nadzory Budowlane z Opola.

Ofertę wybrano najkorzystniejszą pod względem cenowym – cena 100%. Pan Kazimierz Piróg– Projektowanie, Nadzory Budowlane z Opola  złożył ofertę najkorzystniejszą pod względem cenowym.


Pokój,  dnia 23.01.2015 r.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji   inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zieleniec, Pokój

    Gmina  Pokój zaprasza do złożenia oferty cenowej: na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Zieleniec, Pokój.

Zakres planowanych  robót:

  • kanalizacja ciśnieniowa z rur PN 10 SDR17110/6MMRC -1578,00 mb,
  • kanalizacja grawitacyjna z rur kamionkowych glazurowanych o śr. 200 mm łączonych na mufę - 363,50 mb,
  • roboty drogowe odtworzeniowe - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Zakres trasy planowanej  budowy kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej w Zieleńcu i Pokoju do wglądu w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, biuro nr 41.

Uwaga!
Ofertę cenową na wykonanie w/wym. robót - prosimy dostarczyć, nadesłać, dowieźć do dnia 26.01.2015 r. do godz.1400 - e-mailem, pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  (do sekretariatu), e-mail: inwestycje@gminapokoj.pl

Osoba do kontaktu ze strony  Urzędu Gminy Pokój-Grażyna Oleszczuk, tel.77/4693-085 w. 41.

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 23-01-2015 13:11

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 27-01-2015 14:07
Przewiń do góry