Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Wójt Gminy Pokój działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości

wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zabudowanej obręb Domaradz

 1. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana
 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:
  • 804/4
 3. Powierzchnia nieruchomości w ha:
  • 0,7043
 4. Nr księgi wieczystej:
  • OP1U/00046934/0
 5. Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego:
  • Obszar o powierzchni 0,6943 ha ujęty jest w ewidencji jako B-RVI (użytki rolne zabudowane), natomiast 0,0100 ha ujęte jest jako W (rowy).
   Teren o powierzchni 0,2300 ha,na którym znajduje się wyceniana działka, przeznaczony jest w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności. Pozostała część terenu o powierzchni 0,4743 ha przewidziana jest pod rozwój przemysłu, budownictwa, składów, magazynów, urządzeń obsługi i produkcji rolnej, ochrony środowiska, komunalnych.
 6. Forma sprzedaży:
  • Bezprzetargowa
  • Termin wnoszenia opłat – raty zgodnie z § 10 ust. 1-4 Uchwały Nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości z późn. zmianami.
 7. Cena nieruchomości:
  • Wartość prawa własności działki – 174 857,89 zł;
   Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wycenianej nieruchomości – 106 663,31 zł;
   Różnica pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego – 68 195,00 zł;
 8. Prawa lub zobowiązania obciążające:
  • Brak

Wniosek o sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego wpłynął 22 grudnia 2014 r. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego, wpisu w księdze wieczystej oraz innych ewentualnych kosztów wynikających z obowiązujących przepisów. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. , Nr 261 poz. 2603 ze zm.), termin złożenia wniosku upływa 2 marca 2015 roku (tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) w razie uchybienia tego terminu pierwszeństwo wygasa.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 19 stycznia 2015 roku do dnia 8 lutego 2015 roku.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 19-01-2015 16:25

Przewiń do góry