RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Procedura składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Procedura składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks wyborczy (Dz.U nr 21, poz.112 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (Dz. U nr 157, poz.936).

Kto może głosować przez pełnomocnika:

 • Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy ktorzy najpoźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy;
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidow;
  4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidow;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, ktorym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:

 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także wyborcy głosujący korespondencyjnie.

Kto może być pełnomocnikiem:

 • Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborcow w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
 • Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak rownież kandydaci w danych wyborach.
 • Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwoch osob, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, corka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwroci się o to we wniosku o jego sporządzenie przed wojtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wojta dosporządzania aktow pełnomocnictwa do głosowania.

Kiedy można cofnąć pełnomocnictwo:

 • Wyborca ma prawo cofnąć pełnomocnictwo:
  1. głosując osobiście, jeśli nie zagłosował przed nim jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo);
  2. składając stosowne oświadczenie:
 • wojtowi , najpoźniej do 14 listopada 2014 r.
 • właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie zagłosował wcześniej jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo).

Wymagane dokumenty:

 • dokument tożsamości (pełnomocnika i wnioskodawcy)
 • wypełniony pisemny wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
 • pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem
 • kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy a w przypadku obywatela UE nie będącymi obywatelami polskimi tłumaczenia przysięgłe aktualnego dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności (nie dotyczy wyborcy, ktory najpoźniej w dniu głosowania kończy 75 lat)
 • kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, ktora wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje).

Termin składania wniosków: do 7 listopada 2014 r.