RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

    Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm. ) oraz art. 54 ust. 2 i w związku z art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. ), a także uchwały Nr XXXVIII/282/2010 Rady Gminy Pokój z dnia  22 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój

zawiadamiam

1) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 października  2014 r. do 26 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul. H. Sienkiewicza 8 w Pokoju, w dni robocze w godzinach pracy Urzędu w biurze nr 41, I piętro.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul. H. Sienkiewicza 8  w Pokoju, o godzinie 12.00 w Sali Narad Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 przywołanej wyżej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pokój, na adres Urzędu Gminy Pokój, ul. H. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub na adres internetowy Urzędu: ug@gminapokoj.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia  2014 r. włącznie.

2) o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń ww. zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój - projekt zmiany planu miejscowego z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można wnosić w formie pisemnej i ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Pokój, ul. H. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia  2014 r. włącznie, począwszy od dnia 27 listopada 2014 r. na adres internetowy Urzędu: ug@gminapokoj.pl

Wójt Gminy Pokój