RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Głosowanie korespondencyjne

Wyborcy niepełnosprawni,
mogą do dnia 27 października br. zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

 • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r, Nr 127, poz. 721 z późn.zm),
 • posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r poz. 1440 z późn.zm.),
 • zaliczeni do I i II grupy inwalidów,
 • posiadający orzeczenie organu rentowego o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Pokój najpóźniej do 21 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 27 października 2014 r. (poniedziałek).

Zgłoszenie może być dokonane:

 • ustnie - pod numerami telefonów: 77/ 4693080 wew. 16,
 • pisemnie - na adres: Urząd Gminy  w Pokoju , ul. Sienkiewicza 8, 46-034  Pokój,
 • osobiście - jw- biuro Nr 16 (Urząd Stanu Cywilnego) , w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30,
 • faksem - na numer 77/ 4693080 wew. 22.
 • w formie elektronicznej - na adres e-mail: usc@gminapokoj.pl

Zgłoszenie musi zawierać dane wyborcy:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
 • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
 • żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille'a, o ile wyborca ich sobie zażyczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie do Urzędu Gminy w Pokoju.

Uwaga: druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego można pobrać w Urzędzie Miejskim w Pokoju (w biurze nr 16 - na parterze).