Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

ucho-001.jpeg
JĘZYK MIGOWY - OBSŁUGA KLIENTA


Zarządzenie Nr 1A/2014
Wójta Gminy Pokój
z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie obsługi osób uprawnionych w Urzędzie Gminy Pokój przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się.

   Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) oraz § 8 ust.3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój  stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój zarządza się, co następuje:

§1

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) w Urzędzie Gminy Pokój wprowadza się następujące zasady dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

1. W Urzędzie Gminy Pokój wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na witrynie: bip.gminapokoj.pl oraz na witrynie: www.gminapokoj.pl

2. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@gminapokoj.pl

3. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu: nr –  77 469 30 80 wew. 22

4. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie można wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo–migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

5. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza–przewodnika.

6. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest świadczeniem bezpłatnym dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn, zm).

§2

Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

§3

1. Osoba uprawniona, o której mowa w § 1 pkt 6 jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem terminu i wybranej metody komunikowania się, wymienionej w §1 pkt. 4-5, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

2. Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Wójta gminy Pokój lub poprzez wskazany w § 1 pkt 2 adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem faksu  nr 77 469 30 80 wew.22  lub bezpośrednio na adres mailowy do wyznaczonego pracownika, wymienionego w § 4.

3. Urząd Gminy Pokój zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

4. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się na inną formę realizacji dostępu do usług.

5. Osoba realizująca świadczenie jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną, za wyjątkiem przypadku gdy:

1) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób,

2) osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.

6. Urząd Gminy Pokój udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

§4

1. Wyznacza się Joannę Ptaszek nr tel. 77 469 30 80 wew.13, e-mail: sekretarz@gminapokoj.pl i Elżbietę Kuklok nr tel. 77 469 30 97 wew. 20, e-mail: biuro_rady@gminapokoj.pl  do  kontaktów z osobami uprawnionymi.

§ 5

Powyższą informację dotyczącą sposobu realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) zamieszcza się na witrynie: bip.gminapokoj.pl oraz na witrynie: www.gminapokoj.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  

Barbara Zając 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 29-07-2014 11:13

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 29-07-2014 12:12
Przewiń do góry